Žáci základních škol mohou letos nově podat maximálně pouze dvě přihlášky na střední školy (to platí i pro žáky 5. a 7. tříd, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu), a to do 15. března 2014. Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení jsou dány pro všechny typy středních škol v období od 22. dubna do 27. dubna 2014. Škola, která využije přijímací testy „Scio“, uskuteční přijímací zkoušky v prvním řádném termínu 22. dubna 2014, druhý termín je 23. dubna 2014 a náhradní termín 6. května 2014. Vybraný termín je potřeba uvést do příhlášky. Náhradní termín lze zvolit pouze v případě závažných důvodů, například nemoci. Termíny přijímacích zkoušek na jednotlivých středních školách spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků zveřejní ředitelé středních škol do 31. ledna 2014.

Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (nejedná se jako v minulých letech o písemné oznámení doručené do vlastních rukou). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že chce zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání). V případě nepřijetí mají rodiče žáka právo podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet středních škol. Rodičům našich vycházejících žáků budou vydány zápisové lístky první týden v březnu v kabinetě výchovného poradce.

Radka Žlebčíková, výchovná – kariérní poradkyně

Back To Top