Během měsíce října studovaly sedmé třídy ve fyzice téma Pohyb tělesa, a to hned z několika různých úhlů pohledu. Naučily se rozlišovat různé typy pohybů podle rychlosti, trajektorie či podle uvedených kritérií. Dále se jejich studium zaměřilo na fyzikální veličinu popisující pohyb, a sice rychlost. Žáci si osvojili výpočet okamžité i průměrné rychlost a naučili se  převádět jednotky rychlosti.

Následující hodiny rýsovali grafy závislostí rychlosti či dráhy tělesa na jeho čase. Kromě sestrojení grafu si osvojili i dovednost čtení z grafu. Seznámili se se způsoby měření okamžité i průměrné rychlosti. Pochopili princip měření tachometrem či anemometrem. V následující laboratorní práci všechny své znalosti uplatnili při praktickém měření průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa.

Na závěr laboratorní práce si sedmáci vyzkoušeli i měření pomocí senzoru zvaném fotobrána. Fotobrána pracuje na principu infračerveného paprsku, jehož přerušením se detekuje procházející objekt. Senzor rozpozná, kdy je paprsek přerušený procházejícím objektem přerušený a kdy není, a na základě tohoto zjištění vyhodnocuje data, která zpracovávají žáci.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top