Od myšlenky využít půdu historické budovy školy k vybudování odborných učeben až k její úspěšné realizaci uplynulo hezkých pár let. Původní záměr z konce 80. let minulého století dostal reálné obrysy úspěšným podáním projektu do 1. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“.

      Jak se podařilo záměry uvedené v projektu uvést do života, o tom se mohli jako první přesvědčit v den slavnostního zahájení provozu ve čtvrtek 3. září 2009 všichni, kteří přijali pozvání zřizovatele nebo vedení školy. Prostředí vybudované pracovníky firmy Ingenia pana ing. Romana Václavíka a jeho subdodavateli splňuje nejnáročnější požadavky kladené na kvalitu stavební části, technického vybavení i estetiky školního prostředí.
      Od počátku školního roku 2009/2010 jsou žákům školy, rodičovské veřejnosti i účastníkům akcí organizovaných pracovníky Městského úřadu Město Albrechtice souvisejícími s naplňováním cílů uvedených v městském komunitním plánu k dispozici nové prostory.

      Díky finanční podpoře z evropských fondů získané prostřednictvím Regionální rady Moravskoslezsko ve výši 92,5% uznatelných nákladů a úhradě zbývajících nákladů z prostředků zřizovatele školy mohou žáci a učitelé, ale i další zájemci o celoživotní vzdělávání z řad široké veřejnosti využívat ke svému vzdělávání a zájmové činnosti krásné prostory i moderní výukové prostředky v celkové hodnotě přes 20  milionů korun.
      K 17 kmenovým třídám, k nadstandardnímu vybavení pro výuku tělesné výchovy a ke stávajícím odborným učebnám hudební výchovy, dílen, výtvarné výchovy, dvěma učebnám informatiky a výpočetní techniky, chemie a fyziky přibyly učebny pro výuku cizích jazyků, informační a komunitní centrum s proměnnou kapacitou místo od 30 do 60 účastníků sloužící k pořádání besed a k prezentacím projektů zpracovaných žáky. Zvýšil se počet dataprojektorů ze 3 na 6, interaktivních tabulí z 1 na 3.  Změny grafiky i jejich redakčního systému doznaly webové stránky školy.

Kabelové rozvody internetu do všech učeben a kanceláří školy byly posíleny o signál šířený WiFi, a tak lepší uplatnění najde 30 notebooků získaných z projektu pro žáky, stejně jako 24 notebooků pro učitele. Prostřednictvím služeb nabízených www.iskola.cz  se nabízejí rodičům i učitelům rozšiřující možnosti ke zrychlení vzájemné komunikace.

Dobrá věc se podařila. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv o ni zasloužili. Těm, kteří byli vidět víc, ale i těm, kteří se „jen“ každodenně podíleli na nerušném chodu školy bez ohledu na probíhající stavební a dodavatelské práce, tedy všem pedagogickým pracovníkům, žákům a zejména správním zaměstnancům. 

Text Karel Knapp, foto Milan Pokorný

Back To Top