Úspěšné podání žádosti o schválení projektu 4. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko k financování projektu „ Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ v celkové výši 7 867 766,23 Kč konečně po víc než deseti letech předchozích jednání a příprav na různých úrovních řeší možnost zahájit rekonstrukci a modernizaci provozu školní jídelny.

Co nás v souvislosti se zahájením stavebních prací čeká?

Obědy budou v současně využívaných prostorách vydávány pro všechny strávníky naposledy ve čtvrtek 29. března 2012. K tomuto dni bude ukončeno vyvařování pro „cizí strávníky“ a zaměstnance školy. V pátek 30. března se nebude vařit. Získaný čas se využije ke stěhování a přípravě na změny v provozu ŠJ. Dětem bude strava automaticky odhlášena. Nevyčerpané prostředky se převedou k úhradě stravného za následující měsíc.

Rychlostav začíná úpravy v náhradní výdejně stravy …

Od pondělí 2. dubna bude zahájeno vydávání obědů v nově upravených prostorách se vstupem jedině bočním vchodem do staré budovy školy ze strany od parkoviště u nemocnice. V přechodné výdejně stravy, která v současné době prochází zásadními opravami počínaje kompletní výměnou elektroinstalace včetně osvětlení, generální opravou sociálních zařízení včetně zajištění teplé vody, položením nových dlažeb a konče výměnou obložení stěn a instalaci větrání.

Ve výdejně stravy bude k dispozici na jedno sezení 50 míst. Nástupy dětí na obědy budou organizovány tak, aby nedocházelo ke zbytečné kumulaci strávníků, dojíždějící žáci budou mít ke stravování zajištěno dostatečné množství času. Opatření se vztahují na měsíce duben až červen 2012. V této době nebude z provozních důvodů ani možný výběr ze dvou jídel.

Rychlostav naváží sanační maltovou směs…

Strava bude (po společném jednání a po vzájemné dohodě vedení mateřské a základní školy za přítomnosti obou vedoucích školních jídelen, paní místostarostky a se souhlasným stanoviskem pracovnice Krajské hygienické stanice Ostrava) připravována po časových změnách v organizaci práce našimi zaměstnankyněmi v kuchyni mateřské školy, následně převážena k výdeji do výdejny stravy v nerezových nádobách a v autě upraveném pro převoz stravy.

Kabeláž pro osvětlení je hotová, Ekotempo začíná malovat…

Kdo je dodavatelem stavebních prací objednávaných ZŠ?

Prvotní sanační práce a položení dlažby v jedné z místností určené pro náhradní výdej stravy jako vždy ve výborné kvalitě a dohodnutém čase provedla firma Rychlostav pana Christose Lioliase z Města Albrechtic při o 30% nižší ceně než nabízela další oslovená místní firma.

Odstraňování starých obkladů pracovníkem Ekotempa…

K podání nabídek na zajištění II. etapy generální opravy náhradní výdejny stravy byly vyzvány firmy Josef Židek Město Albrechtice, Rychlostav, p. Liolios – Město Albrechtice a Ekotempo Krnov. Zadávací dokumentaci si vyzvedli všichni oslovení, možnost podat nabídku v termínu do 20. února 2012 nevyužila firma pana Židka. Zúčastnit se otevírání obálek komisí ve složení Milan Pokorný, zástupce ředitele školy – předseda, Miluše Kaletová – účetní a Jana Muroňová – hospodářka nikdo nevyužil.

Pan školník v kotelně…

Komise po kontrole splnění všech formálních náležitostí ze strany firem uvedených na výzvě a posouzení reálnosti podaných nabídek porovnáním s ostrou verzí projektu včetně porovnání s ceníkovým rozpočtem a další projektovou dokumentací vypracovanou ing. Karlem Záleským – ATM PROJEKT doporučila při nejnižší nabídnuté ceně jako rozhodujícího kritéria pro určení vítěze na dodávku stavebních prací firmu Ekotempo Krnov s nabídkovou cenou 381 969 Kč bez DPH, tj. proti rozpočtované ceně ve výši 537 491,09 bez DPH s úsporou ve výši 155 522,09 (tj. 28,9%) a byla s ní uzavřena smlouva. Na druhém místě se umístila firma Christos Liolios s nabídkovou cenou 431 076 Kč bez DPH.

Paní vedoucí ŠJ si předstihu vybírá barvu protiskluzové dlažby…

Přípravné práce byly zahájeny 1. března. Vše nasvědčuje tomu, že budou dokončeny v dohodnutém termínu nejpozději do 26. března 2012. Aby nic nebránilo stravování žáků v přechodném období. Od září 2012 budou opravené prostory sloužit výuce jako cvičný byt.

Foto-video text Karel Knapp

Back To Top