Na základě hodnocení dle zákona o veřejných zakázkách byla pro realizaci testování při přijímacích zkouškách vybrána společnost MATTA A HURRY o.s.. Ilustrační testy této společnosti jsou uveřejněné na www.kvic.cz, kde si je můžete vyzkoušet.

Tento školní rok lze opět zaslat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Při jejím vyplnění je nutno vyplnit den, kdy se chce uchazeč přijímacích zkoušek zúčastnit. Pokud se jedná o uchazeče se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, je vhodné přiložit k přihlášce doklad ze školského pedagogického zařízení, nebo jeho ověřenou kopii. Přihlášky je nutno podat nejpozději do 15. 3. 2014.

Termín přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je stanoven na dobu od 22. 4. 2014 do 30. 4. 2014. Školy, kde se zkoušky v 1. kole nekonají, mohou oznámit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče nejdříve 22. 4. 2014. Do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky je SŠ povinna zveřejnit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání je nutno podat do tří pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Na naší škole budou předány Zápisové lístky v termínu od 3. 3. – 7. 3. 2014 rodičům vycházejících žáků. Ten pak musí předat SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze vzít zpět uplatnit na druhé SŠ jen v případě úspěšného odvolání.

V druhém kole přijímacího řízení není omezen počet podaných přihlášek. S vyplňováním přihlášek můžete začít hned po pololetním vysvědčení.

Poznámka: další informace k výchovnému poradenství najdete ZDE.

Ilustrační foto z hodiny chemie – Karel Knapp, text Radka Žlebčíková – VP

Back To Top