Informační a komunikační technologie jsou součástí našich každodenních životů. Proto s nimi i mimo hodiny informatiky běžně pracují žáci v 9. A. Celé září se v literatuře věnovali českým básníkům na počátku 20. století, které označujeme jako buřiče. Došlo také na osobnost Jaroslava Haška a Petra Bezruče.

Deváťáci dostali za úkol prostřednictvím nástroje Microsoft PowerPoint vytvořit prezentace o životě a díle jednotlivých autorů. Eliška Hajná představila svým spolužákům Fráňu Šrámka, Natalie Ziakasová Františka Gellnera, Anne-Marie Burianová Stanislava Kostku Neumanna. Viktoru Dykovi se věnovala Simona Hulová, Karlu Tomanovi Patrik Tarabík, Jaroslavu Haškovi zase Jan Hovjacký a Petru Bezručovi pak Adéla Miturová.

Součástí hodnocení referátu byla nejen faktografická a gramatická správnost, ale také forma prezentace. Žáci dbali na formátování textu a fotografií. Do klasifikace se rovněž započetla schopnost mluvit vlastními slovy bez písemné opory.

Že mobilní telefon do vyučování nepatří? Omyl! Prostřednictvím svých smartphonů a online aktivit na www.toglic.com třída luštila křížovku a opakovala probrané učivo na test. Aplikace umožňuje učiteli sledovat a rychle vyhodnocovat osvojené vědomosti žáků. Ti zase zábavnou formou procvičují učivo.

Internet využívají děti také v hodinách mluvnice a doma při plnění zadaných úkolů. Stránka www.umimecesky.cz nabízí nepřeberné množství doplňovaček, diktátů, her, soutěží a videí, jejichž prostřednictvím si žáci opakují především pravopis. Nechybí ani učivo týkající se tvarosloví a větné stavby. Navíc při zadání domácího úkolu každý žák obdrží do své schránky informační e-mail.

Svět moderních technologií se řítí vpřed neskutečnou rychlostí. Pro dnešní děti jsou počítače naprostou samozřejmostí a přirozeností, proto nám nezbývá nic jiného, než s nimi držet krok.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková 

Back To Top