Po desíti měsících skončil další školní rok. Pro někoho ten „poslední“, což se týká paní učitelky Radmily Gavendové, která po 37 letech práce ve školství odchází do důchodu. Na naší škole působila od roku 1981. Paní učitelka Magdaléna Handlířová dovedla své žáky do deváté třídy a přechází k prvnímu září učit do místa svého bydliště – Krnova, na ZŠ Janáčkovo nám. 17, kde je již třetím rokem ředitelem náš bývalý kolega Karel Handlíř. Přejeme kolegyním do dalších let jen to nejlepší a děkujeme za odvedenou práci ve prospěch nás všech.

Vycházka do lesa …

Podrobně o aktivitách školy vždy vypovídají Výroční zprávy. Ta za školní rok 2009/2010 je již historickým materiálem uloženým v kanceláři s možností nahlédnout do ní pro každého zájemce. Nová ještě není zpracována. Zatím tedy jen zmínka o některých důležitých skutečnostech a aktivitách školy za uplynulých deset měsíců školního roku 2010/2011.

Pohled z půdní vestavby na novou budovu školy …

Vážíme si všech žáků, kteří mají zájem na sobě pracovat. Nedělíme děti na jedničkáře a pětkaře, ale na žáky, jež chtějí překovávat sami sebe a na ty pohodlnější. Na ty, co vědí, že znalosti nepřicházejí samy od sebe a na ty, kteří ze svých neúspěchů viní své okolí. Rodiče, učitele, spolužáky. Rádi pomůžeme všem dětem, jež to potřebují. V žádném případě ale nechceme zaměňovat individuální přístup k žákům za neodůvodněné snižování nároků na ně. Nakonec by se vše vymstilo jim samotným.

Kvalitu vzdělávání na škole není dobré hodnotit jen podle výsledků dětí nejlepších a nejhorších. Rozhodující je, jakých výsledků dosahují žáci v průměru. Snažíme se snižovat počet neprospívajících dětí a hledat cesty, jak podporovat žáky nadané. Z tohoto důvodů organizujeme řadu školních aktivit.

Jedna ze společných fotek dětí navštěvujících školní družinu …

Počet dětí na škole

K 1. září 2010 do školy nastoupilo 353 dětí do 16 tříd. Pro velký počet odkladů byla otevřena jen jedna první třída s počtem 32 dětí. Opakovala se stejná situace z minulých let, která se týká současných čtvrťáků. V průměru na škole dochází do jedné třídy 22,4 dětí.

Očekávaný vývoj počtu dětí pro školní rok 2011/2012

Pro školní rok 2011-2012 předpokládáme docházku stejného počtu dětí. K zápisu pro školní rok 2011-2012 se dostavilo téměř padesát dětí. Malý počet podaných žádostí o odklad povinné školní docházky a relativně vysoký počet dětí u zápisu nasvědčují tomu, že do dvou prvních tříd nastoupí k 1. září 2011 44 dětí, které budou vyučovat paní učitelky Zdenka Závodná a Ludmila Grčková. Předběžně se hlásí k docházce na II. stupeň 8 nových žáků. Letos vychází 51 deváťáků.

Plánovali jsme rozdělení současné 4. třídy s vysokým počtem dětí na dvě páté za předpokladu, že k nám přejdou v dostatečném počtu jako v předcházejících letech děti ze ZŠ Slezských Rudoltic, tentokrát v očekávaném množství nejméně šesti. Situace se však změnila, jedna naše čtvrťačka se odstěhovala – počet dětí ve třídě klesl z 32 na 31. Podobná situace nastala i v mimospádové oblasti. Počet nově přihlášených dětí se proto snížil na čtyři. Po zvážení všech pro a proti jsme nakonec přijali pouze jednoho žáka z Rudoltic, jehož sourozenec k nám do školy již dochází a třídu dělit v příštím školním roce tedy ještě nebudeme.

Laboratorní práce v přírodopisu …

Rozdělení 32 dětí do dvou tříd by bylo sice z pedagogického hlediska prospěšné, bohužel při průměrném počtu 16 dětí na jednu třídu z ekonomického dopadu na financování platů všech pracovníků školy neúnosné. A to i přesto, že pro takový případ byla zajištěna dohoda s naším zřizovatelem, který se rozhodnutím Rady města zaručil dofinancovat rozdíl mezi normativně přidělenými prostředky z krajského úřadu a skutečnou potřebou do odhadované výše 325 000 Kč pro kalendářní rok 2012.

Personální změny

Za odcházející paní učitelky nastoupí Kateřina Chytilová – bude vyučovat především tělesnou výchovu dívek a jazyk český a paní učitelka Veronika Glotzerová se zaměří na výuku hudební výchovy a jazyka německého.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy

Deváťáci úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na střední školy. Neudělali ostudu ani sobě, ani nám, učitelům. Po prvním kole bylo přijato 49 žáků z 51, dva podali odvolání. Nejúspěšnější z nich si mohli po vyhodnocení testů vybírat „svoji“ budoucí školu ze všech tří podaných přihlášek. O přínosu zdravé konkurence mezi žáky a odpovídající náročnosti naší vlastní klasifikace vypovídá skutečnost, že v pololetí deváté třídy získalo vyznamenání 30% žáků. Pavlína Kostelníková obsadila první příčku mezi všemi zájemci o studium na Gymnáziu Krnov. 33 z 51 vycházejících žáků, tj. 60%, bude studovat čtyřleté obory s maturitou.

Učíme se psát všemi deseti s paní učitelkou Taťánou Kurečkovou …

Přehled o přijetí žáků na střední školy:

název školy počet
přijatých
podmínky přijetí
Gymnázium Krnov 5

přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ

SPgŠ a SZŠ Krnov 6 přijímací a talentové zkoušky,
prospěch na ZŠ, účast na soutěžích
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 7 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
SŠ automobilní, mechanizace a podnikání Krnov 6 prospěch na ZŠ
SPŠ chemická akademika Heyrovského a gymnázium Ostrava 2 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
SPŠ Opava 3 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
SPŠ Bruntál 2 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
SOU Olomouc 1 prospěch na ZŠ
SŠ Zemědělství
a služeb Město Albrechtice
10 prospěch na ZŠ
SOŠ Lesnická
a strojírenská Šternberk
1 prospěch na ZŠ
Střední škoukromá škola
Praktik Horní Benešov
1 prospěch na ZŠ
IUVENTAS – soukromé gymnázium
a SOŠ s.r.o.
1 prospěch na ZŠ
Obchodní akademie Opava 1 přijímací zkoušky,
prospěch na ZŠ
Střední škola profesora Matějíčka,
Ostrava-Poruba
2 prospěch na ZŠ
Vítkovická SPŠ a gymnázium,
Ostrava-Hrabůvka
2 prospěch na ZŠ
Střední škola podnikání a služeb,
Ostrava-Poruba
1 prospěch na ZŠ

Zatímco v letošním školním roce přijímaly některé střední školy žáky jen na základě prospěchu z kmenové školy, příští školní rok již tomu tak zřejmě nebude. V některých krajích se již letos konaly jednotné přijímací zkoušky (Pardubický kraj 52 škol z 54). V následujícím roce lze očekávat stejné rozhodnutí u krajů dalších, včetně kraje Moravskoslezského, přitom ministerstvo školství může nařídit povinné příjímací zkoušky pro všechny střední školy centrálně. Zodpovědný přístup žáků k přípravě na vyučování se začne v takovém případě všem žákům opět vyplácet.

Mediální kroužek – natáčíme videopohlednici z Města Albrechtic …

Rozšiřující vzdělávací aktivity školy

Výuka je uskutečňována podle školního vzdělávacího programu „Cesta“. Jak vyplývá ze závěrů inspekce ze září 2011 (zpráva je dostupná na www.zsma.cz), vše probíhá podle stanovených cílů. Ve větším rozsahu nabízíme výuku finanční gramotnosti, zvládání kvalifikované práce na klávesnici PC (psaní všemi deseti) a nadstandardní uživatelskou práci s výpočetní technikou – s informačními a komunikačními technologiemi i mediální výchovu.

Projekty, soutěže, kurzy …

Od září 2010 jsme zapojeni do projektu EU Peníze školám. Jsme partnerskou školou OU Ostrava při realizaci projektu „Výuka přírodovědných předmětů na ZŠ“. Průběžně jsou plněny záměry projektu financovaného z prostředků EU „ZŠ Město Albrechtice, škola pro 21. století“. V jednání je zapojení do programu prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci se SPC Opava.

Snažíme se motivovat žáky k přípravě a zapojení se do řady soutěží. Vážíme si jejich účasti ve školních kolech, máme radost z umístění ve vyšších kolech – okresních, krajských, republikových i na mistrovství světa. Pro stručnost a bez uvedení podrobných výsledků uvádím jen některé letošní aktivity.

I kluci umí dobře psát všemi deseti …

Účast v okresních kolech Chemické olympiády, Olympiády JČ, Biologické olympiády, Ekologické soutěže, Mladého Démosthena, Vánoční notičky, Krnovské Regíny, florballu, Olympiády JA, Zeměpisné olympiády, Recitačních soutěží pro I. a II. stupeň, Pythagoriády, ZAV Bruntál – kvalifikované psaní na klávesnici PC. Účast v krajských kolech Chemické olympiády, v recitaci, odbíjené, biologické olympiády. Účast v celostátní soutěži týkající se výuky finanční gramotnosti a v soutěži o nejlepší žákovský podnikatelský záměr. Zisk 1. Místa v celostátní soutěži „Respektuj originál“ pod vedením p. uč. Nely Čtvrtníčkové. Velkou radost máme z účasti naší reprezentace na M ČR v psaní ZAV v Havlíčkově Brodu, na ZAV Junior Praha, na M ČR v Karviné a řadě soustředění. Výborné výsledky ve všech těchto soutěžích opravňuji našeho Milana Musila k účasti na červencovém Mistrovství světa v Paříží pod vedením trenérky p. uč. Taťány Kurečkové.

Tradiční součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení, místní knihovny i prezentace žáků na veřejnosti při kulturních vystoupeních. K získávání praktických dovedností jsou organizovány plavecké a lyžařské kurzy. V letošním roce po krátké odmlce se opět vrátil kurz předtaneční výchovy. Samozřejmostí jsou výlety na konci školního roku.

Pomáháme budovat turistickouu stezku na Dubí vrch …

Bezpečnost žáků a pracovníků školy, prevence

Všichni zaměstnanci školy na počátku školního roku absolvovali školení k poskytování první pomoci, které jako vždy výborně a nezištně vedly pracovnice SPgŠ Krnov, školení k požární ochraně. Řadou praktických školení a seminářů se stejným zaměřením prošli i žáci včetně besed s Policií a pracovníky K-centra Krnov. Na konci května se uskutečnilo celoškolní námětové cvičení zaměřením na zajištění požární bezpečnosti žáků a pracovníků školy v součinnosti především s ing. Petrem Křištofem, velitelem SHD Město Albrechtice.

Připravujeme žáky na soutěže sportovního i naukového charakteru. Od kvalifikovaného psaní na klávesnici PC po stolní tenis, šachy a nově i Kinn-Booll. Věnujeme se i dětem s poruchami učení, s vadami řeči, žákům integrovaným. Umožňujeme všem zájemcům zapojení do rozsáhlé zájmové a mimoškolní činnost školy. Na tomto poli úspěšně spolupracujeme s TJ Město Albrechtice – šachovým oddílem, oddílem tenisu i stolního tenisu. Poslední společnou akcí je spoluúčast žáků školy na úpravě turistické cesty na vrch Dubí, kterou ve spolupráci s Lesy ČR upravují členové turistického oddílu.

Sestavujeme modely automobilů z papíru …

Údržba, opravy a modernizace zařízení

Konec srpna byl ve znamení oprav a údržby. Oprava střechy tělocvičny v hodnotě za víc jak milion korun byla dokončena proti smluvnímu termínu až na konci září. Jakoby navazovala na předchozí velké akce vedoucí k modernizaci a rekonstrukci školního prostředí. Na generální opravu rozvodů požární vody ve všech budovách školy, opravy šaten, kanalizace a především výměny oken v obou budovách školy, zateplení fasády a především realizaci stavebně i technicky náročné půdní vestavby. Relativní klid v nadcházejících prázdninových měsících, kdy se bude provádět jen běžná údržba, bude předzvěstí další velké akce – rekonstrukce a modernizace školní jídelny. Společným postupem školy a jejího zřizovatele se podařilo získat po téměř 12 letech snažení prostředky z Evropských fondů ve výši dosahující částky 8 milionů korun. Správních zaměstnanců se dotklo nejen snížení platů, zároveň došlo i k nezbytnému zvýšení úklidových ploch na jednoho pracovníka. Již se nedá mluvit o normě úklidové plochy, která v minulosti představovala 1 200 m2 na jednu pracovnici, ale po předání do užívání nových učebních prostorů se zvýšila na 1 800 m2 (včetně lavic, koberců, WC). Škola nejsou kanceláře, kde sedí dospělí lidé, a tak se nejfrekventovanější prostory musí uklízet i několikrát denně. Kdo školu navštěvuje pravidelně ví, že si naši správní zaměstnanci zaslouží za odváděnou práci jedině pochvalu.

V hodině chemie …

Komunikace s rodiči, předávání informace o dění ve škole

Do školy dochází přes 200 dětí bydlících přímo ve Městě Albrechticích. Přes 150 dalších dojíždí z 20 spádových i mimospádových obcí. Při komunikaci s rodiči vítáme především osobní jednání za přítomnosti jejich potomků na třídních schůzkách a při individuálních konzultacích. Zároveň ale nabízíme další možnosti.

Ze statistických zjištění zpracovaných žáky vyplývá, že 100% žáků a učitelů má přístup k internetu ve škole. Z domova má přístup k internetu přes 90% rodičů a jejich dětí. Až na malé výjimky denně aktualizované internetové stránky www.zsma.cz spolu s možností mailové komunikace se tak staly běžným prostředkem pro výměnu informací mezi rodiči, žáky i učiteli. Mimo desítky článků, videí a stovky fotografií vypovídajících o každodenních aktivitách školy slouží stránky jako vstupní brána pro přihlašování k odběru stravy ve školní jídelně, k dennímu výběru ze dvou nabízených jídel. Především pak jako vstup do elektronické žákovské knížky.

Hodina přírodovědy …

Po dvou letech využívání „Iškoly“ bude od září zaveden jiný systém se stejným posláním, který je distribuován pod názvem „ELKA“. Důvodem změny je širší nabídka nabízených funkcí, přehlednější ovládání systému pro všechny uživatele a lepší grafické zpracování. Po dvou letech souběžného využívání elektronické žákovské knížky a klasické papírové žákovské knížky nastane od 1. září 2011 zásadní změna. Ta zamezí u 90 % žáků zbytečně zdvojenému způsobu předávání informací. Papírová žákovská knížka bude vydána pouze dětem, jejichž rodiče si o ni požádají, protože nemají možnost přístupu k internetu z domova či z jiného prostředí. I krátké, ale především pravidelné nahlížení do elektronické knížky zrychlí a zpřesní předávání aktuálních informací všem zájemcům o tom, co se každý den ve škole událo. Jak vypadá klasifikace dítěte, jaké akce školy nebo třídy se chystají. K dispozici bude přehled o vybírání peněz od žáků, čerpání třídního fondu i zadání úkolů, kontrolních prací a látky, kterou je potřeba se doma naučit. Nový systém umožňuje jednoduchým způsobem chráněnou výměnu zpráv mezi rodiči a učiteli.

Řádíme ve školní družině …

Školní družina

Provoz školní družiny od 6.00 do 16.30 je organizován tak, aby vyhovoval především dojíždějícím dětem a dětem s oběma zaměstnanými rodiči. Kapacita družiny je omezena na 90 žáků. Paní vychovatelky upřednostňují především rekreační a zájmové činnost s dětmi, nezapomínají však ani na jejich přípravu na vyučování.

Krajské ocenění paní učitelky Regíny Hajné

Ke Dni učitelů 2011 získala na návrh ředitele školy krajské ocenění paní učitelka Regína Hajná. Patří nejen mezi výborné učitele, ale věnuje velké množství svého volného času přípravě nácviku a divadelních vystoupení svých žáků, úspěšně využívá projektových metod práce. Zúčastňuje se veřejného života v obci, patří k aktivním členkám TJ – je jednou z vedoucích cvičení rodičů s dětmi.

Ve školním bufetu …

Sponzoři školy

Finančně prostřednictvím SRPDŠ přispěli manželé Maršálští, Solawovi a Bányácští, dále Jana Kučová a Dalibor Tesař. Práci, každý v rozsahu několika desítek hodin na výrobě podia, odvedli p. Zdeněk Dvořák, Václav Kuřec, Milan Trebulák a Bohumil Veleba. Režijní náklady si neúčtovali p. Ondřej Maršálský a František Menzel, kteří také neváhali přiložit ruku k dílu. Mezi sponzory se zařadil i předseda TJ Karel Handlíř st. (zajistil téměř dva kubíky řeziva). Nesmíme zapomenout ani na několik desítek pravidelných sponzorů, kteří opakovaně věnují věcné ceny a další materiál ve prospěch pořadatelů a účastníků tradičních školních plesů.

Šachové utkání …

SRPDŠ

Výbor SRPDŠ pod vedení paní Miluše Kaletové spolupodílí na organizování školních plesů, dbá na řádné využívání prostředků takto získaných prostředků i prostředků získaných od sponzorů.

Snažíme se vést žáky k celoživotnímu učení, k tvořivému myšlení, umění řešit problémy, ke zvládání vzájemné komunikace a spolupráce, k umění ochránit své duševní a fyzické zdraví, k vytváření hodnot a ochraně životního prostředí. K ohleduplnosti a toleranci k ostatním lidem, odlišným kulturním a duchovním hodnotám. K umění poznávat své schopnosti a reálné možnosti pro budoucí profesní uplatnění. K umění sebehodnocení.

Nabízíme žákům bezpečné, zdravé, vstřícné a přiměřeně náročné, estetické a motivující školní prostředí. Věnujeme péči všem dětem bez rozdílu. Vytváříme podmínky k rovnému přístupu ke vzdělávacím příležitostem, k získávání a rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro každodenní život. Snažíme se poskytovat co nejlepší péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům mimořádně nadaným i integrovaným s tělesným či jiným zdravotním postižením.

Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top