Příprava roztoků přesné koncentrace dané látky patří mezi základní laboratorní dovednosti chemiků. Osmáci danou problematiku studovali během měsíce října a listopadu. Naučili se rozpoznávat jednotlivé typy roztoků, vyjádřit složení roztoku pomocí hmotnostního zlomku. Během své laboratorní práce se žáci rozdělili do skupin. Každá skupinka žáků měla za úkol připravit roztok přesné koncentrace.

Nejprve si žáci museli vypočítat navážky rozpouštědla a rozpuštěné látky. Poté pomocí analytických vah dané přesné množství látek odvážit a rozpustit.  Koncentrace výsledného roztoku byla následně učitelem překontrolována pomocí srovnávacího roztoku. Přesněji se kontrolovala hodnota pH roztoku připraveného žáky a učitelem.

Velkou radost žákům udělala hodnota pH, která se od kontrolního vzorku lišila jen v setinové hodnotě. Roztok přesné koncentrace se jim tedy podařilo nachystat s velkou přesností.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top