Realizace plánů a záměrů rozvoje školy a její organizace souvisí především s vývojem počtu žáků. Na straně jedné jejich počet rozhoduje o výši prostředků na platy všech zaměstnanců školy. Určuje škole výši dotací na učební pomůcky, učebnice i výši příspěvku od státu pro zřizovatele na její provoz. Na straně druhé zavazuje zřizovatele školy, jako dobrého hospodáře, vkládat nemalé vlastní finanční prostředky do údržby, oprav a modernizace budov školy i jejího vybavení.  Při negativním vývoji počtu žáků, ve snaze udržet školu při životě a především ve snaze zajistit co nejkvalitnější výuku, dotovat i platy zaměstnanců školy.

Laboratorní práce v přírodopisu …

Je zřejmé, že zřizovatelé základních škol jediných v obci jsou ruku v ruce se svými školami ve finanční pasti. Pokud chtějí zařízení plně nebo částečně zachovat, podpořit kvalitu výuky, ovlivňovat kulturní život v obci, udržet zaměstnanost občanů a jejich stabilizaci v místě bydliště. Na rozdíl od krajských úřadů, které jsou zřizovateli středních škol a na rozdíl od zřizovatelů více základních škol v každém větším městě, nemají prostor k tzv. optimalizaci sítě škol. To znamená k jejich reorganizaci, slučování.  Neexistuje zákonem vymahatelná vůle zřizovatelů jediných základních škol v obci ke společnému koordinovanému postupu.

V hodině matematiky …

V nedávné době skončilo „Sčítání lidu 2011“. Zveřejnění dat týkajících se demografického vývoje zřejmě potvrdí a napoví zřizovatelům škol trend vývoje počtu dětí školního a předškolního věku. Jaký vývoj lze předpokládat? Předběžnou představu si můžeme vytvořit z údajů uvedených v tabulce platné pro rok 2008. Jde o přehled počtu dětí, které v uvedené kalendářní roky nastoupily nebo v letech 2012 a 2013 nastoupí na kteroukoliv školu do první třídy. Přitom je potřeba mít na paměti, že počet škol ani jejich organizace se nezměnila, dětí školou povinných však prokazatelně v našem regionu ubývá.

Zdroj MěÚ Krnov, 2008

K 1. září 2010 docházelo do naší školy celkem 358 žáků, tj. o dva žáky víc než ve školním roce 2009/2010. Nutno ale podotknout, že demografický vývoj počtu dětí v našem regionu a ještě v kombinaci s přesuny jejich rodičů za prací je velmi nepříznivý stejně jako v celém Moravskoslezském kraji. V současné době dochází do školy 353 dětí. 266 dětí ze spádové oblasti a 87 žáků ze 14 obcí z mimospádové oblasti školy.

 

Ve všech třídách je nový nábytek …

Pro školní rok 2011-2012 předpokládáme docházku stejného počtu dětí. K zápisu pro školní rok 2011-2012 se dostavilo téměř padesát dětí. Malý počet podaných žádostí o odklad povinné školní docházky a relativně vysoký počet dětí u zápisu nasvědčují tomu, že do dvou prvních tříd nastoupí k 1. září 2011 44 dětí, které budou vyučovat paní učitelky Zdenka Závodná a Ludmila Grčková. Předběžně se hlásí k docházce na II. stupeň 8 nových žáků. Letos vychází 51 deváťáků.

Školní turnaj ve stolním tenise …

Plánovali jsme rozdělení současné 4. třídy s vysokým počtem dětí na dvě páté za předpokladu, že k nám přejdou v dostatečném počtu jako v předcházejících letech děti ze ZŠ Slezských Rudoltic, tentokrát v očekávaném počtu šesti.  Situace se však změnila, jedna naše čtvrťačka se odstěhovala – počet dětí ve třídě klesl z 32 na 31. Podobná situace nastala i  v mimospádové oblasti. Počet nově přihlášených dětí se proto snížil na čtyři. Po zvážení všech pro a proti jsme nakonec přijali pouze jednoho žáka, jehož sourozenec k nám do školy již dochází a třídu dělit v příštím školním roce tedy  ještě nebudeme.

Ve školním bufetě …

Rozdělení 32 dětí do dvou tříd by bylo sice z pedagogického hlediska prospěšné, bohužel při průměrném počtu 16 dětí na jednu třídu z ekonomického hlediska neúnosné. A to i přesto, že pro takový případ byla zajištěna dohoda s naším zřizovatelem, který se rozhodnutím Rady města zaručil dofinancovat rozdíl mezi normativně přidělenými prostředky z krajského úřadu a skutečnou potřebou do odhadované výše 325 000 Kč pro kalendářní rok 2012.

Odborná učebna fyziky a chemie…

V následujících čtyřech letech by se dodatečné mzdové náklady pro zřizovatele přijetím jediného dítěte nad hraniční počet dětí ve třídě povolených výjimkou podle školského zákona (34) vyšplhaly na 1 300 000 korun. Stejná situace se týká i současné první třídy. Zákonem stanovené normativní financování úplných základních škol považuje za optimální průměr 25 žáků na jednu třídu.

Předpokládaný počet žáků pro školní rok 2011/2012 

ročník:

počet tříd
v ročníku:

žáků
celkem:
volná kapacita do průměru
25 žáků na jednu třídu:

volná kapacita
do průměru 30 žáků na jednu třídu:

1. 2 44 6 16
2. 1(2) 32 18 28
3. 2 33 17 27
4. 2 41 9 19
5. 1(2) 32 18 28
6. 2 41 9 19
7. 2 39 11 21
8. 2 49 1 11
9. 2 34 16 26

Pozn.: tj. 345 (zatím nejsou započítáni nově přihlášení k 1. 9. 2011)

Všechny kmenové třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem vždy pro 30 dětí. Plánované kapacitě školy ve výši 540 dětí odpovídá i další nadstandardní vybavení včetně prostorného sportovního areálu, odborných učeben chemie a fyziky, tří učeben výpočetní techniky, školní dílny, hudebny, jazykové učebny, informačního a komunitního centra apod. Vyšší počet dětí ve dvou třídách je eliminován dělením na skupiny, případně asistencí dalšího pedagoga.

Učíme se novou sportovní hru…

Nedostatek žáků v regionu přináší školám mimo problémy ekonomické také problémy organizační a pedagogické. Dostatek žáků na škole usnadňuje vybavení školy potřebnými učebními pomůckami. Školním nábytkem, informačními a komunikačními technologiemi. Umožňuje pedagogům vyučovat nejen kvalifikovaně (mít vysokoškolské pedagogické vzdělání pro daný typ školy), ale učit i aprobovaně, především „své“ předměty. Výuka není z organizačních důvodů spojována do bloků či není vyučována ve dvou po sobě následujících dnech.

Aerobik ve školní družině …

Docházka do menších nebo větších třídních kolektivů má své výhody i nevýhody. Sám počet dětí ve třídě ještě nic nevypovídá o kvalitě vzdělávání. Protože „velké“ třídy se pro řadu vzdělávacích aktivit dělí na menší skupiny (například při výuce CJ, M, JČ, PČ, Tv). Naopak v méně naplněných školách se ročníky s malým počtem dětí na prvním stupni spojují do početnějších celků. Občas se i neodůvodněné snižování nároků na děti může vydávat za individuální přístup, který zbavuje žáky všech problémů. Neúměrně nízké počty dětí snižují možnost nabídky povinně volitelných a nepovinných předmětů. Dospívajícím žákům chybí bližší kontakt s konkurenčním prostředím v době, kdy stále více středních škol opět zavádí do života přijímací zkoušky. Žáci nemají z finančních důvodů tolik možností například zúčastňovat se vyšších kol soutěží, lyžařský kurzů. Odstěhování, úspěch žáků v přijímacím řízení na víceleté gymnázium či přechod několika žáků ze školy s malým počtem žáků z jakýchkoliv důvodů na jinou školu může zásadně změnit její celou organizaci i podmínky jejího financování. Čím víc finančních prostředků vloží zřizovatel na dokrytí chybějících mzdových prostředků, tím méně peněz se dostává na stejně důležitou potřebu údržby, oprav a modernizace školního prostředí.

Učebna s interaktivní tabulí určená výhradně pro děti z I. stupně…

Všechny školy se snaží v procesu vzdělávání naplňovat obdobné cíle. Vést žáky k celoživotnímu učení, k tvořivému myšlení, umění řešit problémy, ke zvládání vzájemné komunikace a spolupráce. K umění ochránit své duševní a fyzické zdraví. K vytváření hodnot a ochraně životního prostředí. K ohleduplnosti a toleranci k ostatním lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. K umění poznávat své schopnosti a reálné možnosti pro budoucí profesní uplatnění. K umění sebehodnocení.
Nabízí dětem bezpečné, zdravé, vstřícné a přiměřeně náročné, estetické a motivující školní prostředí. Věnují péči všem dětem bez rozdílu. Vytváří podmínky k rovnému přístupu ke vzdělávacím příležitostem, k získávání a rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro každodenní život. Snaží se poskytovat co nejlepší péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům mimořádně nadaným i integrovaným s tělesným či jiným zdravotním postižením. Obce s jedinou základní školou na svém území tak mají jen omezený a přitom velmi nákladně financovatelný prostor k zajištění jejich optimálního fungování.

Karel Knapp, ředitel školy

 

Back To Top