Od 3. září zahájí nový školní rok 2012-2013 žáci jedné současné velmi početné páté třídy ve dvou šestých třídách, každá prozatím po 16 žácích. Rozhodnutí bylo možné uskutečnit díky kladnému stanovisku zastupitelstva města.

Zatím nás chodí do páté třídy 32, od září to bude jinak…

Co nás k rozdělení přimělo a co nám to přinese? Zlepšení hygieny práce pro žáky i učitele, zvýšení bezpečnosti dětí (bez využití výjimky ze zákona se třídy naplňují maximálně do počtu 30 dětí), udržení kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, možnost kdykoliv do budoucna přijímat další zájemce o docházku do naší školy (k 3. září již do všech tříd na druhém stupni, na prvním stupni s výjimkou 3. ročníku – 34 žáků), umožní další pozitivní rozvoj školy.

Právě máme výtvarku…

Tedy samé klady s jedinou výjimkou. Nezbývá nic jiného, než rozdělit dobře sžitý kolektiv. O této skutečnosti byli v předstihu informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky „EL-KY“ rodiče i samotní žáci. Při vytváření nových třídních kolektivů se budeme snažit zohlednit řadu kritérií včetně několika přání dětí nebo rodičů, které nám byly doručeny ve stanoveném termínu.

Kluci také umí…

Samotný přechod dětí z I. na II. stupeň základní školy je pro ně zásadní změnou. Budou se setkávat s více učiteli, stěhovat se do odborných a poloodborných učeben. Možná, že právě blízká doba vytváření nových třídních kolektivů je dobrou příležitostí pro příchod dalších zájemců o docházku do naší školy.

Nenudíme se…

Zajištění efektivního chodu škol je v našem regionu zásadní otázkou. Reforma financování regionálního školství byla v nedávné době často diskutované téma v rozhlase, televizi, ale i na obecních a městských úřadech, na zastupitelstvech. Není se co divit. Jedná se o velice citlivé téma. Existence škol v jakékoliv podobě v každém regionu ovlivňuje zaměstnanost obyvatel, kulturnost prostředí. Dětí školou povinných ubývá, počet škol zůstává, jejich naplněnost klesá.

Paní učitelku T. Hazuchovou zastupuje paní učitelka E. Rusinská…

Méně dětí na školách znamená méně dotací na platy zaměstnanců, méně peněz na učební pomůcky, ale zvýšené nároky na finanční prostředky zřizovatelů. Avizované reformní změny měly být zahájeny původně od září 2012, pak byl zvažován rok 2013, v současné době se mluví o září 2014. Zatím však byla reforma regionálního školství s nástupem nového ministra z řady závažných důvodů zastavena. Přesto není na co čekat a je potřeba samostatně zvažovat cesty vedoucí k optimálním a komplexním řešením.

Financování regionálního školství negativně zatěžuje rozpočty menších obcí. Přesto je ale potřeba na jedné straně společně podnikat kroky k zachování škol i v malých obcích, na straně druhé podnikat kroky k posilování rozvoje vzdělávání žáků na II. stupni plně organizovaných základních škol. Dokud se nepodaří celostátně citlivě a s ohledem na místní podmínky realizovat optimalizaci sítě škol, dosáhnout ekonomicky, sociálně a společensky přijatelné reformy regionálního školství, nezbývá než hledat vlastní řešení.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top