Od 1. února 2019 do 31. ledna 2021 jsme prostřednictvím MŠMT ČR OP VVV – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 zapojeni do projektu: Cesta ke vzdělávání II., reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010813. Celková dotace činí  1 533 479 Kč. V rámci vybraných šablon projekt realizuje vybrané aktivity (školní asistent ŠD, ZŠ, doučování, kluby (čtenářské, zábavné logiky), vzdělávání pedagogických pracovníků.

Název projektu: „Cesta ke vzdělávání II.“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010813

Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

Název dotačního programu: OP VVV

Celkové výdaje projektu:    1 533 479,- Kč

Z toho dotace OPVK:           1 533 479,-  Kč

Žadatel:    Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Termín realizace:    1. 2. 2019 – 31. 1. 2020

Projekt je zaměřen na využití personální podpory, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Stručný popis projektu:

V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity

A  na základní škole:

2.II/1 Školní asistent

V rámci této aktivity bude na škole působit školní asistent na celý úvazek.

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP  zaměřené na čtenářskou gramotnost

V rámci této aktivity projdou pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

2.II/6c  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP zaměřené na cizí jazyky

V rámci této aktivity projdou pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj cizího jazyka.

2.II/17a Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

2.II/17b Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

B ve školní družině:

2.V/1  Školní asistent – personální podpora ŠD

V rámci této aktivity bude na škole působit školní asistent na 0,4 úvazku.

2.V/11a Klub pro účastníky ŠD – čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.

Back To Top