18/63 – Členové školské rady schválili

  • aktualizaci ŠVP „Cesta“, čj.: ZS/432/2007 s účinností k 2. 9. 2013

18/64 – Členové školské vzali na vědomí

  • termín dopňovací volby člena rady za pedagogické pracovníky – I. PR ve školním roce 2013/2014

18/65 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy o průběhu a výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí a kontroly provedené zřizovatelem Městem Město Albrechtice

18/66 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informace ředitele školy o průběhu vzdělávání ve školním roce 2012/2013, podrobné informace budou uvedeny ve výroční zprávě škol za školní rok 2012/2013

18/67 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • výhled organizace školy pro školní rok 2013/2014, změny v personálním obsazení školy, informace k počtu zapsaných dětí do ŠD

18/68 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy o organizaci provozních záležitostí v průběhu letních prázdnin (generální oprava a modernizace sociálních zařízení, oprava střech a maleb místností po pojistné události

 

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top