K 1. lednu 2005 nabyl účinnosti Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vymezuje zásady a cíle vzdělávání, charakterizuje vzdělávání poskytované podle tohoto zákona jako veřejnou službu.

Každý se může vyjádřit ...

Nově zavádí systém vzdělávacích programů. Poprvé nastává situace, kdy můžeme jako škola vytvořit na základě vlastních představ a zkušeností, společným úsilím všech pedagogů ze školy, se znalostí názorů žáků a požadavků rodičů ucelený školní vzdělávací program.

Jediným dokumentem, jehož obsah je nutné při přípravě Školního vzdělávacího programu naší školy respektovat je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání.

ŠVP ZV zavádí do základního vzdělávání nové části – cíle základního vzdělávání, průřezová témata, nově koncipovaný vzdělávací obsah (očekávané výstupy vzdělávacích oborů, učivo) a klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Jejich osvojení bude žákům pomáhat v celoživotním vzdělávání.

Tvorba vlastního ŠVP, zahájili jsme ji v dubnu 2005, nám dává možnost svobodně formulovat představy o vzdělávání na škole. Popsat postupy, které zvolíme k realizaci požadavků RVP ZV (výchovné a vzdělávací strategie školy). Jak je budeme zajišťovat (promyšlená organizace, vhodné klima, fungující vztahy aj.). Jaký zvolíme vzdělávací obsah a jak jej přizpůsobíme potřebám žáků a podmínkám školy. Jak učivo rozčleníme a propojíme. Jak odstraníme všechno nepodstatné, zatěžující a neefektivní. Jak propojíme to, co jsme někdy dělali každý zvlášť a s různými záměry. Jak využijeme tradice školy při její profilaci „na míru“ podle potřeb i zájmu žáků a požadavků jejich rodičů, podle požadavků trhu práce. Jaké budeme očekávat výstupy z naší činnosti. Jaký si stanovíme ucelený systém hodnocení žáků i pravidla pro sebehodnocení (autoevaluaci) činnosti školy. Vyučování podle programu musí být zahájeno od 1. září 2007.

Vypadá to

Školní program bude fungovat také jako prostředek propagace práce školy i našich záměrů. Z obsahu dokumentu bude rodičům zřejmé na co se klade vzdělávací důraz, jaký styl práce se prosazuje, jaká je povinná, volitelná i zájmová vzdělávací nabídka školy. Jak bude škola zajišťovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

KOMPLEXNOST ŠVP A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (AUTOEVALUACE)

ŠVP má komplexní charakter, dotýká se všech oblastí života školy. Proto i jeho zpracování a realizace musí být společným dílem všech, kteří se na výchovně vzdělávací práci školy podílejí.

Východiskem pro jeho zpracování je vlastní hodnocení (autoevaluace) školy. Hodnocení Českou školní inspekcí, zřizovatelem, školskou radou. Významné jsou výsledky našich žáků v celostátních srovnávacích testech SCIO a CERMAT a také ze SWOT analýz, které popisují silné a slabé stránky školy, její příležitosti a rizika. Do hodnocení činnosti školy, jako prvnímu kroku pro při tvorbě ŠVP, již byli anonymně zapojeni všichni žáci od 3. do 5. tříd a od 7. do 9. tříd (celkem 255), všichni pedagogičtí pracovníci (celkem 27) i rodičovská veřejnost (celkem 315 ze 386). Podrobné výsledky hodnocení činnosti školy učiteli, žáky i rodiči jsou bez omezení dostupné k nahlédnutí u všech učitelů. Podstatné informace získané vyhodnocení 20 okruhů otázek z rodičovské ankety jsou uvedeny na následujících řádcích.

Ten dělá to a ten zas tohle ...

ATMOSFÉRA ŠKOLY

V hodnocení atmosféry školy jako určitě pozitivní se shoduje 56,5%, jako spíše pozitivní ji hodnotí 35,9%, neví 6,35%, spíše ne 0,95% a rozhodně ne 1 dotazovaný, tj. 0,32%.

Celkově převládá pozitivní hodnocení (určitě ano, spíše ano) 92,4%.

MNOŽSTVÍ A DOSTUPNOST INFORMACÍ

Jako dostačující množství a dostupnost informací o dění ve škole hodnotí rozhodně ano 37,9%, spíše ano 44,3%, nevím – nedokážu posoudit7,96%, spíše ne 3,81% zapojených rodičů.

MOŽNOST KDYKOLIV KONZULTOVAT

Možnost kdykoliv konzultovat ve škole záležitosti týkající se svého dítěte hodnotí jako rozhodně ano 80,6% rodičů, spíše ano 44,3%, neví či nedokáže posoudit 7,96%, spíše ne 3,81% (12), volbu rozhodně ne nevyužil nikdo. Pozitivní hodnocení v souvislosti s kladným hodnocením atmosféry školy je dobrým východiskem pro další spolupráci rodičů a školy v zájmu dětí.

NEJVHODNĚJŠÍ FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Za nejvhodnější formu předávání informací o chování a prospěchu dětí považují rodiče individuální schůzku učitele a rodiče v 61,6%, totéž za přítomnosti dítěte pak 26,7% rodičů. 37 rodičů, tj. 11,7% by uvítalo společné třídní schůzky.

OBJEKTIVITA HODNOCENÍ VÝKONŮ DĚTÍ

Hodnocení dětí považuje 31,4% dotazovaných za rozhodně objektivní, 48,3% za spíše objektivní. nedokáže posoudit 14% a pocit spíše ne má 5,7%. Více důvěřují rodiče hodnocení učiteli z I. stupně.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Jen 12,4% z dotázaných by rozhodně upřednostnilo při klasifikaci dítěte slovní hodnocení, 17,1% spíše ano, nerozhodnutých je 23,8%, spíše ne 33,7%, volby ne – jsem rozhodně proti slovnímu hodnocení zvolilo 13% účastníků rodičovské ankety.

JEDNÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

49,2% rodičů hodnotí jednání pracovníků školy jako velmi dobré,46% jako spíše dobré, neví 11%, spíše špatně 2% a velmi špatně 2%.

DŮVĚRA DĚTI K UČITELŮM

Dle mínění rodičů učitelům rozhodně důvěřuje 33,5% dětí, spíše ano 39,8%, neví 16,2%, Že spíše děti nedůvěřují si myslí 9,87% a rozhodně ne 0,64% rodičů.

SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM

Spolupráci s třídním učitelem za velmi dobrou považuje 62,9% rodičů, jako spíše dobrou 27,9%, 5,4% neví, spíše špatně hodností komunikaci s třídním učitelem 3,17% a velmi špatně 0,63% (2) rodičů.

ZÁKLADY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

207 (65,7%) rodičů je rozhodně přesvědčeno, že naše škola dává dětem pevné základy pro vzdělávání, 21,6% (68), že spíše dává. Nedokáže posoudit 11,1% dotazovaných, 1,59 % (5) si myslí, že spíše nedává. Nikdo nevyužil volby rozhodně nedává.

ÚMĚRNOST POŽADAVKŮ KLADENÝCH NA DĚTI

Požadavky kladené na děti považuje za úměrné 72,6% odpovídajících, neví 13,1%, výšit požadavky na své dítě by chtělo 3,5% (11) rodičů. 34 rodičů, tj. 10,8% si myslí, že je jejich dítě přetěžováno.

HODNOCENÍ DALŠÍCH AKTIVIT

Při hodnocení známkou jako ve škole – nejlepší je jednička – získala nabídka zájmových kroužků velmi dobrou průměrnou známku 1,37. Úroveň výuky cizích jazyků byla hodnocena známkou 1,56. Práce školní družiny získala známku 1,39. Míra vybavení školy učebními pomůckami průměrnou známku1,58. Úroveň vybavenosti školy školním nábytkem získala hodnocení 1,88. Celkový vzhled učeben 1,73. Akce doplňující školní výuku 1,37 a mimoškolní aktivity (exkurze, výlety a atd.) průměrnou známku 1,62. Kvalita stravy a možnost výběru ze dvou jídel prostřednictvím internetu získala hodnocení 1,74.

CELKOVÁ ÚROVEŇ ŠKOLY

204 hodnotitelů (65,2%) má názor, že celková úroveň školy se zvyšuje, 46 respondentů se domnívá, že úroveň školy je stejná. 4 rodiče (1,28%) se domnívají, že úroveň školy spíš klesá a nedokáže posoudit 18,8% (59) rodičů.

ZÁVĚR

Podrobné informace o činnosti školy jsou uvedeny ve výroční zprávě školy (volně dostupná v kanceláři ekonomky školy), průběžně a velmi obsáhle jsou uváděny na webových stránkách školy (1000 fotografií, 800 článků a krátkých zpráv). Příležitostně jsou další informace uváděny v regionálním tisku, v TKR M. Albrechtice včetně vlastních videoreportáží. 4 krát ročně vydává novinářský kroužek časopis Záškolák, při pořádání akcí většího rozsahu vydáváme informační letáky. Opakovaně byly uváděny informace o činnosti školy v regionálním vysílání Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc, V regionálním vysílání ČT Ostrava.

Další informace lze získat na třídních schůzkách s rodiči, na školních nástěnkách i prostřednictvím elektronické pošty.

Článek ze Zpravodaje Města Město Albrechtice, foto a text Karel Knapp

Back To Top