skip to Main Content

K jednotným přijímacím zkouškám, které se konají v termínu 3. a 4. 5. 2021, se musí uchazeči o střední vzdělávání dostavit s potvrzením o negativním výsledku testu, který je platný 7 dní a bez příznaků onemocnění COVID 19.

Pokud uchazeč nepředloží doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je povinností školy, ve které je uchazeč žákem, provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat doklad o výsledku testu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Také střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá. Zda vaše střední škola bude testování nabízet, zjistíte v informacích, které vám pošle společně s pozvánkou k příjímací zkoušce.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Back To Top