Žáci ZŠ v Městě Albrechticích obstáli v konkurenci studentů při celostátním projektu „Potůčky, potoky, říčky“ v Praze

Ekologický kroužek na naší škole pracuje na základě dobrovolnosti a zájmu dětí, práci přizpůsobíme jejich časovým možnostem.

Témata obměňujeme podle situace, na své si přijdou pracanti při čistění řeky či studánky, při úklidu a výsadbě lesa, badatelé při sběru vzorků pro mikroskopické pozorování, zvídavci při hledání v odborné literatuře a na školním internetu, ochránci labutí, rybáři při sestavení seznamu druhů ryb a obojživelníků, pozorovatelé s přesnými záznamy, odpůrci nepořádku při řešení problémů s odpady (v okresní soutěži ODPADY jsme získali první místo), kartografové a malíři při vytváření mapek a plakátů, nejlepší písaři na školních počítačích při sepisování závěrů a pozorování.

Od ledna 2000 pracujeme přes internet na novém projektu „Voda“ agentury Koniklec. V minulosti jsme pracovali na projektu „Vzduch“. Po zaslání odpovědí a splnění zadaných úkolů jsme vypracovali tři povinné zprávy a dva plakáty o životě v naší řece Opavici. Materiály jsme vystavovali ve škole, pak v určených termínech odesílali do Prahy.

Projekt „Potůčky, potoky, říčky“ byl vyhodnocen a nejlepší práce byly vystaveny na zahájení „Sněmu dětí ČR“, do 17. 6. jsou veřejnosti přístupné v prostorách Händelova dvora v Praze Dejvicích. Výstava zachycuje hydrologické, hydrobiologické prostředí, společenské souvislosti a pozorování z více než šedesáti okresů ČR. (Více o projektu na www.koniklec.cz/informacnikampan.)

Naše práce patří mezi nejlepší, byť je tvořili nejmladší, desetiletí páťáci. Vystavují zde práce studentů gymnázií a ZŠ. Jsme jediní jejichž práce se vystavují ne na jednom, ale na dvou výstavních panelech, vystavujeme nejen povinné plakáty a zprávy, ale také foto našich dětí při práci ve škole, u řeky, naše slohové práce z ekologickým zaměřením, učivo českého jazyka s ekologickým námětem, náš ruční barevný papír, diplom za druhé místo v okresní ekologické soutěži, foto ze záplav v naší obci.

Kromě radosti, kterou zajímavá práce v přírodě přinášela celému kolektivu, se dostavil pocit hrdosti nad uznáním obecního úřadu, který pohotově reagoval na připomínky dětí, pan starosta ing. Vykopal pozorně vyslechl názory malých ekologů, prohlédl si jejich záznamy a plakáty, pak společně hledali řešení problémů při malém pohoštění. Akci měly děti pečlivě připravenu, hovořilo sedm zástupců dětského kolektivu, vyjádřili názory všech a nezapomněli na klady našeho krásného regionu, (například nový výskyt rašeliníku). Na akci hovořili: T. Novák, J. Tkadleček, K. Haken, M. Kaletová, J. Křištof, E. Sudová, T. Blažek; informace v terénu sbírali: J. Mironovič, K. Kuzníková, L. Volek, T. Grečnarová, A. Janošcová. Zpráva byla v kabelové televizi.

Povznášející pocit uznání za dobře odvedenou práci byl znásoben pozváním dvou tvůrců plakátů a zpráv na devítidenní setkání členů „Sněmu dětí“ v Dobronicích u Tábora, kam odjela Klára Kuzníková a Jiří Mironovič.

Kromě spousty ekologických her s výbornými vedoucími, přednášek, filmů, plavání, si děti užily loděk na Lužnici, navštívily kořenovou čističku v Benešově, Střední rybářskou školu ve Vodňanech, Lázeňské zařízení v Bechyni, ČOV v Táboře, spaní pod širákem, túry, táboráky. Denně byl přesně stanoven čas na přípravu prezentace zpráv při „Sněmu dětí“před zástupci vlády, parlamentu ČR a podnikatelů v Kongresovém sále v kolejích ČVUT v Praze 2. června.

Na slavnostní otevření výstavy „Stav malých vodních toků v ČR“ a panelovou diskusi v Kongresovém sále byli pozváni další dva členové ekologického kroužku se svým vedoucím. Vyslali jsme Jiřího Křištofa – rybáře a Evu Sudovou – malířku a odpůrkyni černých skládek.

Veškeré výlohy, související s pobytem dětí v Dobronicích a v Praze, hradil Obecní úřad. Děti se zde učily dialogu a občanské uvědomělosti, dobře reprezentovaly naší obec.

Volného času v Praze využily do poslední minuty. Byly nadšeny od první životní polévky v jídelním voze, prožívaly děs nad běžícími schody v metru, tajily dech při prvním pohledu na Vltavu a Karlův most. První den doslova doběhly pěšky na Hradčany do Svatovícké katedrály, jejich údiv sklidila hradní stráž, vrcholem byl mluvčí pana prezidenta, který jim ochotně pózoval na společné foto. Přes Loretánské náměstí a Kampu jsme se vraceli domů ve 22 hodin a ještě hodinu jsme trénovali na jezdících schodech, což se ukázalo být velmi zábavné.

Další den jsme šli ve stopách Husových a Jiráskových, prohlédli jsme si dům hrůzy, jak přejmenovali tančící dům, prošli jsme Národní třídu, vstoupili do Národního divadla, poseděli v kavárně Slávii, jak se popisuje v naší čítance.

2. června jsme celý den věnovali „Sněmu dětí ČR pro ŽP“, panelové diskusi se členy vlády a parlamentu a prohlídce výstavy „Stav malých vodních toků ČR“. Hlubokým zážitkem byla bohatá švédská tabule, kde se občerstvovali s námi společně i členové vlády a parlamentu.

Účastnilo se asi dvacet panelistů, nechyběl ani předseda parlamentu ČR, primátor Prahy, řada ministrů. Na sněmu se nejčastěji diskutovalo při mapách, vyslechli jsme i dramatizovanou, žertovnou ukázku názorů na povodně, jak je posuzovala církev, komunisté a dnešní ekologové. Závěr – povodně byly a budou. Téma povodní bylo diskutováno nejčastěji, hledaly se příčiny. Část příspěvků hovořila o špatném stavu vybraného vodního toku.

Náš plakát a zpráva hodnotil dobrý stav naší řeky Opavice, uváděli jsme výskyt druhů ryb, obojživelníků a mikroorganismů, prezentovali jsme také pomoc, kterou nám při práci poskytuje škola a Obecní úřad. Zmapovali jsme černé skládky na březích Opavice, zaznamenali úhyn pstruhů po vhození plechovky od barvy a mnoho jiných informací. Z naší zprávy vyplívá snaha části mladé generace, srostlé s řekou, o její ochranu, vyjadřuje lítost nad neúctou jednotlivců k majestátní kráse vody. Ukazujeme možnost dialogu, což je základem nové doby ke vstupu do EU, mezi vyspělé státy.

Panelisté děti informovali o legislativních změnách, nutných ke vstupu do EU, vysvětlovali prioritu současnosti – kanalizace; sto obcí ČR dosud vůbec kanalizaci nemá, u mnohých chybí čistírny odpadních vod. To vše vyžaduje obrovské finance, ČR požádala EU o překlenovací období do roku 2003. Důsledně se sledují znečišťovatelé vod, zaznamenána silně klesající tendence.

Hovořilo se o melioracích, toto slovo je špatně chápáno, v překladu znamená zlepšení.

Děti byly seznámeny s celostátním systémem prevence povodní, sledují se průtoky, periodicita záplav, mapování zátopových území, kde se nemělo stavět, že regulace řek není vždy pro přírodu škodlivá.

Pan ministr zemědělství dětem velmi pěkně objasnil úlevy působící na silné srážky a naopak sucha. Před 800 lety byly všude lesy. Velkoplošné hospodaření – obrovské plochy polí, působí zmatek v distribuci sluneční energie. ČR je střecha Evropy, jsme závislí na atmosférických srážkách musíme si vodu udržet. Tomu pomohou lesy a přehrady ve vhodných místech, kde při povodni nebudou ohrožovat. Musíme uvažovat v souvislostech, pokud vodě ohradíme vláhový deficit.

Všichni si odnášíme spoustu dojmů a podnětů k přemýšlení.

A protože ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná milá, kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička…

To vše je u nás zachováno, vše máme. Uchráníme to? Společným úsilím rozumných lidí je to možné.

Back To Top