Obřadní síň Městského úřadu Město Albrechtice přivítala v pondělí 29. června 2009 čtyřicet tři vycházejících žáků. Mnohaletá tradice setkání vedení města s nejstaršími školáky získala další příjemné pokračování. Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová ve slavnostním projevu popřála všem končícím povinnou školní docházku hodně úspěchů do dalších let.

Slavnostní projev paní místostarostky ing.&nbsp

Za přítomnosti ředitele školy Karla Knappa, třídních učitelek Věry Mertové a Radky Žlebčíkové i předsedkyně SRPDŠ při ZŠ Miluše Kaletové nezapomněla paní místostarostka poděkovat těm, kteří jakkoliv přispěli k dobrému jménu školy i našeho regionu. Pochvalně se vyjádřila o práci všech zaměstnanců školy. Závěrečné předávání Pamětních listů a podpisy účastníků setkání do městské kroniky za zvuku varhan ovládaných panem Josefem Ziklem předznamenávaly přání všem – zdraví, štěstí a úspěchy do dalších let.

Foto Miroslav Holub, text Karel Knapp

Back To Top