Mezi projekty doporučené k financování z 1. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko patří i projekt pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ v hodnotě 24 124 265 Kč s tím, že poskytnutá dotace v % na realizaci záměru dosáhne maximálně 92,5% z vynaložených prostředků.

Vítězem výběrového řízení na realizaci stavební části projektu se stala firma Ingenia pana ing. Romana Václavíka, Linhartovy 81, 793 95 Město Albrechtice. Stalo se tak na jednání komise 14. října 2008. Následně byla s touto firmou podepsána smlouva a v úterý 11. listopadu bylo panu Václavíkovi předáno staveniště za přítomnosti starosty pana Luďka Volka, místostarostky paní ing. Jitky Hanusové, tajemníka MěÚ pana ing. Hynka Vavery, ředitele školy pana Karla Knappa a stavebního dozoru pana ing. Vladimíra Šarmana. Stavební práce v plánovaném objemu 13 496 112,50 včetně DPH budou zahájeny v pondělí 24. listopadu.

Tím směrem ...

Ukončení I. etapy realizace projektu plánujeme na konec července 2009. Ve II. etapě realizace projektu pak do zahájení školního roku 2009/2010 zajistíme společně se zřizovatelem vybavení čtyř nových učeben školním nábytkem, informačními a komunikačními technologiemi. Vznikne zajímavý multifunkční prostor. Vybavení školy doplníme také o další dvě interaktivní tabule, dva dataprojektory a další multimediální vybavení.

Celkový pohled na západní část půdy ...

Zároveň nainstalujeme WiFi s dosahem do všech místností školy, což bude přínosem pro žáky i učitele. Navýšíme stávající počet PC na škole o 30 notebooků. Také každý pedagogický pracovník dostane k dispozici nový notebook, aby získal možnost efektivně se připravovat na využívání informačních a komunikačních technologií při výuce. Plánujeme rekonstrukci webových stránek.

Zřizovatele a pracovníky školy čeká v nejbližších měsících velký kus práce. Výsledkem bude rozšíření prostorové kapacity školy a modernizace prostředí, další zlepšení podmínek pro vzdělávání i zájmovou činnost pro všechny zájemce bez ohledu na jejich věk. Vzhled střechy na staré budově školy se začne brzy měnit. Přibudou nová střešní okna, změní se krytina. Největší změny ale budou pár měsíců skryté před očima žáků i veřejnosti. Pokud jste zvědaví, jak to vypadá na půdě právě nyní, prohlédněte si fotografie. Za devět měsíců bude všechno jinak. Máme se na co těšit.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top