skip to Main Content

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje v níže uvedených případech (například případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: ID: bb9jt7a, prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@zsma.cz nebo poštou na adrese: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice. Správcem osobních údajů je ředitel školy pan Mgr. Jiří Šiffner, telefon: 554 652 242-1, 771 173 442, e-mail: reditel@zsma.cz.

Práva žáků (zákonných zástupců):

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů je možné se v odůvodněných případech obracet na školu za účelem uplatnění práva subjektu údajů (zákonného zástupce):

 • na přístup k osobním údajům (být informován o zpracování osobních údajů)
 • na jejich opravu nepřesných údajů, které se ho týkají nebo
 • na výmaz (být zapomenut) osobních údajů (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
 • popřípadě na omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
 • při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Stejným způsobem se mohou subjekty údajů (zákonní zástupci) obracet na školu i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pověřencem osobních údajů bude s účinností ke dni 24. května 2018 jmenován pan Karel Knapp, telefon: 777 719 360, e-mail: knapp@zsma.cz.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává
škola o žácích následující typy údajů:

 • školní matrika
 • doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu a ukončování (žádost o přijetí, zápisní lístek, žádost o přestup, žádost o uvolnění ze školní docházky, zápis z pohovoru o neprospěchu žáka, zápisní lístek do školní družiny, katalogové listy)
 • integrace, reedukace, inkluze, podpůrná opatření, pedagogické intervence, předmět PSPP, individuální vzdělávací plány
 • oznámení o vzdělávání žáka v cizině
 • kniha úrazů, záznam o úraze, hodnocení bolestného, lékařské zprávy
 • orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
 • třídní výkazy, třídní knihy, elektronická či papírová žákovská knížka, třídní kniha, povinně volitelné předměty, kroužky
 • prohlášení zákonného zástupce o způsobilosti k výcviku (případně zpráva lékaře o nezpůsobilosti)
 • záznamy z pedagogických rad
 • výroční zprávy
 • ročenky absolventů 9. tříd
 • učitelský klasifikační zápisník
 • portfolio žáka, písemné práce, hlášenka školní akce, přihlášky na soutěže
 • přihlášky na obědy
 • seznamy žáků a jejich rozdělení do tříd

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 • informace a podklady k vyšetření žáků v PPP
 • neomluvené absence a hlášení případných trestných činů
 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
(pro základní informaci je uvádíme souhrnně, v dokumentu pro zákonné zástupce „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ jsou osobní údaje rozvedeny podrobně, po kategoriích, včetně doby poskytnutí souhlasu)

 • fotografie – podobizna žáka (web školy, TKR Město Albrechtice, Zpravodaj, Ročenka)
 • audio či videozáznamy žáka (kanál YouTube, TKR Město Albrechtice)

Podepsání informovaného souhlasu:

Škola požádá rodiče (zákonné zástupce) o vyjádření či nevyjádření informovaného souhlasu prostřednictvím třídních učitelů v době do 20. května 2018.

Zabezpečení osobních údajů:

 • všichni pracovníci školy byli seznámení s pravidly, které obsahuje obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR) v rozsahu odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení, jsou s nimi sepsány „Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití“
 • dokumenty s osobními údaji jsou uloženy podle spisového a archívního řádu
 • pro nakládání s osobními údaji jsou určeny zodpovědné osoby a oprávněné osoby
 • jsou shromažďovány pouze nezbytné osobní údaje, nadbytečné osobní údaje byly skartovány
 • školní řád obsahuje pravidla týkající se ochrany osobních dat žáků
 • jsou stanovena pravidla pro práci s osobními údaji při využití informačních technologií
 • v průběhu měsíce května zahájí činnost pověřenec pro ochranu osobních údajů, který bude provádět nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole
Back To Top