ICT

Ať se podíváme kamkoliv, počítače jsou všude kolem nás. V obchodě, stejně jako v autodílně. U lékaře, notáře, na poště. Ať se nám to líbí nebo ne. Jsou prostě tu. Už se jich nezbavíme. Nutno dodat, že na rozdíl od řady dospělých, to žákům naší základní školy vůbec nevadí.

Práci s ICT (informačními a komunikačními technologiemi) se věnujeme dlouhodobě od roku 1990. Nové vybavení učebny výpočetní techniky, které bylo zajištěno v roce 2003, instalace po jednom PC do každé třídy a jejich připojení do sítě řízené serverem pracujícím pod operačním systémem Windows 2000, registrace domény školy druhého řádu „zsma“, zřízení elektronického poštovního úřadu na škole a nákup dalšího technického vybavení v roce 1999 umožnilo zajistit prostřednictvím rádiového připojení linkou s rychlostí 64 kb/s (od 1. dubna 2002 rychlostí 128 kb/s) stálý přístup k Internetu všem žákům i pracovníkům školy. Totéž platí (s výjimkou dětí v 1. – 2. ročníku) o přístupu k elektronické poště – každý má přidělenu vlastní poštovní schránku chráněnou přístupovým heslem s adresou ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsma.cz.

Počítač u vchodu

Všichni žáci školy od 1. do 9. ročníku se seznamují s obsluhou počítačů v průběhu běžné výuky při využívání výukových programů, při práci s Internetem, či naprosto běžném využívání elektronické pošty. Postupně zvládají práci s OS Windows, získávají povědomí o práci v síti a komunikaci jejím prostřednictvím, posílají elektronické zprávy nejen kamarádům ze školy, ale také dalším lidem jak v ČR, tak i v zahraničí (umí připojit i textové a grafické dokumenty jako přílohy), umí posílat zprávy „SMS“ prostřednictvím internetu, chatovat („četovat“) – tj. písemně komunikovat na počítačové síti v reálném čase. Pro ty starší pak není problém spustit si videosekvence, přehrát hudbu dostupnou na internetu ve formátu mp3.

Nechceme učit žáky programování (to by mělo být zejména úkolem středních škol a odborných učilišť), ale uživatelskému zvládnutí PC.

V 7. – 9. ročníku je výuka organizována formou povinně volitelného či nepovinného předmětu Praktické činnosti – práce s počítači. Žáci se seznamují s obsluhou programů, které patří do skupiny MS Office (Word, Excel, Power Point), s obsluhou grafického programu „Malování“. Ti, kteří se zajímají o tvorbu www stránek, zkouší práci s jazykem HTML, získávají informace o počítačové grafice.

Všichni žáci školy mají volný přístup do učebny výpočetní techniky denně ráno od 7.00 do 7.45 hodin, odpoledne pak od 15.15 do 17.30. V této době mají k neomezenému využití e-mail, přístup k internetu pak na základě jednorázového či dlouhodobého povolení od ředitele školy, které je realizováno z praktických důvodů prostřednictvím elektronické pošty. V zimním období byly počítače dětem zpřístupňovány také o sobotách a v době vánočních a pololetních prázdnin.

Každý žák musí zachovávat pravidla pro práci s výpočetní technikou a pro činnost s internetem, která jsou obsažena ve školním řádu.

160 žáků školy (tj. 45 %) se učí zvládat techniku psaní na počítači díky výbornému programu „ZAV“. Část – nejmladší zájemci – pracují v rámci činnosti ŠD, starší žáci pak pracují naprosto samostatně právě v době volného přístupu do učebny VPT. Nejpokročilejší žáci a žákyně píší jednotlivá cvičení rychlostí 200 – 300 čistých úhozů za minutu.

Aneta Kantorová

Nejlepším písařem na škole je Martin Hlaváček, na druhém místě pak Iveta Kolarovčeková. O třetí místo soupeří Aneta Kaperová a Aneta Křečková. Následuje Ivo Skopal. Na něj se dotahuje řada mladších spolužaček a spolužáků. Výsledky všech žáků jsou pravidelně jednou týdně zasílány e-mailovou poštou k zařazení do celostátního žebříčku. V něm si udržuje již delší dobu 1. místo Martin Hlaváček, 2. místo Iveta Kolarovčeková, Aneta Kaperová je na 3. místě a Aneta Křečková pak na 7. místě. Také v přehledu nejúspěšnějších základních škol a I. ročníků středních škol si vedeme dobře. Jsme dlouhodobě na 1. – 2. místě. Na mistrovství světa v Římě 2003 získal Jan Košulič 1. místo v kombinaci.

Odpovídající vybavení školy výpočetní technikou a zvládnutí její obsluhy žáky i pedagogickými pracovníky je jen prvním krokem na cestě ke skutečně efektivnímu využívání tohoto zařízení. Zvládnutí techniky práce s počítači pro nás není cílem, ale prostředkem ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Jen vzdělaným lidem umožní počítač informace vyhledávat, třídit.. Jen vzdělaný člověk pak dokáže takové informace vyhodnotit a použít v praxi. Počítač sám za nás nic nevyřeší.

Všem pedagogickým pracovníkům školy slouží ke cti, že i přes počáteční nechuť a obavy z nové techniky umí účelně využívat možnosti, které jim práce s výukovými programy či internetem a e-mailovou poštou nabízí.

Back To Top