Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • Procvičování abecedy a párových souhlásek

Čtení

 • Mimočítanková četba
 • Plynulé čtení s porozuměním

Psaní

 • Opakování a prověřování probraného učiva
 • Přepis písmen, slov a krátkého textu

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení – 2,3,4,5
 • Sčítání a odčítání do 100, závorkové příklady
 • Geometrie – geom. tvary, měření úseček na mm

Prvouka

 • Pozorování proměn v přírodě
 • Ekosystém – louka, voda, les, statek

Pracovní vyučování

 • Zvířátko z krtonu

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Rytmické nástroje Orffovy
 • Doprovod dle jednoduchého notového zápisu

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, skok daleký z místa a s odrazem
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí 6. 6. – Lesní pedagogika u rybníka v 8.30
 2. Úterý   7. 6. – Den vědy
 3. Pátek 10. 6. – školní výlet s tématikou Angry Birds v Březové v Jeseníkách
 4. Podrobnější info k akcím bude na elce

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičování učiva na odkazech

Matematika Český jazyk Prvouka
Pexeso odčítání Procvičuj slovní druhy Jednotky času
Pexeso sčítání Pomozte myškám Seřaď měsíce v roce
Sčítání 3 čísel Měkké a tvrdé souhlásky Párové souhlásky

Text

Back To Top