Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Český jazyk

 • Abeceda – procvičování a řazení slov podle abecedy
 • Opakování párových souhlásek, měkkých a tvrdých souhlásek

Čtení

 • Mimočítanková četba
 • Měníme známé pohádky, vyprávění, dramatizace, obr. osnova

Psaní

 • Opakování a procvičování malých a velkých písmen abecedy

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5
 • Sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
 • Geometrie – opakování (bod, úsečka, geom. tvary)

Prvouka

 • Letní měsíce, charakteristika tohoto období
 • Společenství – voda, louka, les, statek

Pracovní vyučování

 • Skládání složitějšího výrobku z papíru

Výtvarná výchova

 • Seznámení se s různými druhy výtvarného umění

Hudební výchova

 • Program – Kouzelné nástroje

Tělesná výchova

 • Hod míčkem z místa
 • Nácvik techniky
 • Běh na 50m

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 31. 5. – program v ZUŠ – Kouzelné hudební nástroje
 2. Ve středu 1. 6. – film Kniha džunglí – kino Mír Krnov
 3. V sobotu  4. 6. – Den dětí v parku B. Smetany – Krátké zprávy
 4. V sobotu  4. 6. – Turnaj v pexesu – Slezské Rudoltice – Krátké zprávy

Irena Santariusová, třídní učitelka

Matematika Český jazyk Prvouka
Procvičuj +, – do 100 Procvičuj párové souhl. V okolí obydlí
Násobilka s Večerníčkem Doplň i-y Na louce
Násobilka hrou Souhrnné cvičení U vody

Text

Back To Top