Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování učiva – i-y, bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
 • Procvičování učiva – párové souhlásky, slovní druhy
 • Abeceda

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním, úkoly na orientaci v textu
 • Poslech předčítání, dramatizace – scénka
 • Doplňování neúplného textu – tabule, pracovní list

Psaní

 • Opis, přepis textu
 • Diktát krátkého textu

Matematika

 • Slovní úlohy na +,-, násobení, dělení
 • Zábavné úkoly – pracovní listy
 • Geometrie – opakování rýsování (přímka, úsečka, polopřímka)

Prvouka

 • Shrnutí učiva – Léto u vody, na louce, v lese a blízko obydlí
 • Pracovní listy – dopravní výchova, bezpečnost o prázdninách
 • Vycházka do přírody

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Téma – školní výlet

Hudební výchova

 • Písničky na prázdniny

Tělesná výchova

 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám na sešity do 3. třídy částku 135,- Kč
 2. Vycházka do přírody ve čtvrtek 16. 6. (podrobnější info bude na elce)

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka
Zábavné násobení Párové souhlásky – hra Léto na poli
Pilné včeličky Text – správně doplň Léto u obydlí
Správně přiřaď   Léto u vody

Text

Back To Top