Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Český jazyk

 • Slovesa, podstatná jména, vlastní jména.
 • Základní skladební dvojice, VJ a S.
 • Písanka str. 6-7.
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Mimočítanková četba . Cestování s Velrybou.

Anglický jazyk

 • Unit 2 – At school 
 • school things (škoní potřeby),
 • otázka: What s this? (Co je to?).

Matematika

 • Násobilka 6, 7.
 • Slovní úlohy.
 • G: polopřímky opačné.

Prvouka

 • Naše obec.
 • Významné budovy v obci.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Zachycení podob přírody.

Hudební výchova

 • Koulelo se, koulelo.
 • C dur.

Tělesná výchova

 • Plavání.
 • Cvičení rychlosti, obratnosti, síly – lavičky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Procvičujte násobilku.
 • Ve středu 5. 10. jedeme opět plavat.
 • Doplaťte 100,- Kč na Vv a Pv. Dále vybíráme 150,- Kč na SRPDŠ.

Jana Vyležíková, třídí učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Násobení, dělení 6 Podstatná jména Domov
Procvičování Slovní druhy Vesnice-město
Back To Top