Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov.
 • Hlasité čtení.
 • Mluvený projev.
 • Psaní vlastnich jmen, přepis slov.

Anglický jazyk

 • Opakování: str. 8 – školní potřeby, str. 9 – Can l borrow?

Matematika

 • Násobika 6, 7.
 • Slovní úlohy.
 • G: polopřímka, úsečky.

Prvouka

 • Naše obec – historická místa, kulturní život.

Pracovní činnosti

 • Rozlišování a pojmenování různých druhů papíru.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor.

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel, hra na ozvěnu.
 • C dur.
 • Notám diví se náš klouček.

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz.
 • Zdokonalování odrazových schopností a rozvoj odrazové síly nohou  – švihadlo.

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pondělí si žáci do Tv donesou vlasní švihadlo.
 • Ve středu 12. 10. jedeme plavat.
 • Kontrolujte dětem pomůcky, ostrouhejte tužky a pastelky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Jazyk český

Matematika

Prvouka

Sloh – osnova Dělení 6 Topograf. značky
Párová souhlásky 1 Násobilka 6 Orientace v přírodě
Párové souhlásky 2 Násobení 7 Kraje ČR
Back To Top