Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Český jazyk

 • Procvičování – abeceda, měkké a tvrdé souhlásky.
 • Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek.
 • Text zpaměti.
 • Vypravování podle obrázků.

Anglický jazyk

 • Opakování stran 4 – 7 /Unit 1/, čísla od 1 do 10.

Matematika

 • Násobení a dělení do 50.
 • Řešení slovních úloh o n – více, o n – méně.
 • G: polopřímka, přímka.

Prvouka

 • Rodina, mezilidské vztahy, pravidla slušného chování, lidská práva a povinnosti.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.
 • PO: Kolovrátek.
 • Píseň Boty.

Tělesná výchova

 • Posilování.
 • Hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dokupte dětem fixy na tabulky a tabulky společně řádně umyjte.
 • Ve středu 28. 9. je státní svátek.
 • Denně procvičujte násobení a dělení do 50.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Fotbalový turnaj Křížovky Test 1
+, – do 100 Slovní druhy Test 2
Lušťovka VJ – souvětí Doprav. výchova
Back To Top