Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Opakování a procvičování VS po B
 • Uč. str. 46-50, PS str. 28, 29
 • SV – Dopis
 • Psaní: Opis, přepis, písanka str. 17, 18
 • Čtení: Hlasité a tiché čtení, čítanka str. 32-33

Anglický jazyk

 • I´m a red robot

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Opakování násobilky
 • G – vzájemná poloha dvou přímek – kolmice
 • Uč. str. 43-44, 47

Prvouka

 • Orientace v krajině
 • Světové strany
 • Uč. str. 18, PS str. 22

Pracovní činnosti

 • Úklid svého pokoje, svého pracovního místa.
 • Pomoc rodičům s přípravou svačin.

Výtvarná výchova

 • Aktivní práce s ilustrací – nakresli si vlastní ilustraci k pohádce Nerozumní bratři – dobrovolné

Hudební výchova

 • O bydlení
 • Strašlivá píseň o neopatrné mlynářce

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji všem rodičům za pravidelné zasílání vypracovaných úkolů dětí.
 • Prosím, dbejte o pobyt dětí venku! Pokud je to možné, snažte se dodržovat pravidelný denní režim pro výuku i odpočinek dětí. Také žádám o dodržování pravidel online výuky.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top