Týdnní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice:  Nauka o slově – procvičování. Stavba slova, slovní přízvuk. Uč. str. 28-29.
 • Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, Čítanka str. 32-35.
 • Psaní: Opis a přepis, odstraňování nedostatků ve znacích písma. Písanka str. 15.

Anglický jazyk

 • Basic phrases: Can I borrow?, This is …, Here you are. please, thank you

Matematika

 • Násobení a dělení  9.  PS 6. díl str. 60-64.
 • Procvičování malé násobilky. PS str. 8.
 • Příklady se závorkou.
 • G: Úsečka (měření, rýsování, porovnávání).  Jednotky délky a jejich převody.  PS G str. 6 a 8.

Prvouka

 • Česká republika, kraje ČR
 • PS str. 17 a 18

Pracovní činnosti

 • Halloweenská strašidla.

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny.

Hudební výchova

 • Státní hymna.
 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad.
 • Cvičení rychlosti a obratnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 10. – 16:30 Halloweenské strašení v parku Bedřicha Smetany.
 • 26. a 27. 10 – podzimní prázdniny.
 • Prosím dohlédněte, ať děti každý den čtou, hlavně o prázdninách z vlastní knihy.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Význam slov Násobení 9 Naše země – video Česká hymna
Slova citově zabarvená Dělení 9 Kraje ČR Státní hymna – video
Kořen slov příbuzných Násobení a dělení 9 Mapa ČR Hymna – test
Kořen slova Násobilka Státní symboly Státní hymna
Slova příbuzná Procvičuj násobilku Kvíz
Předpona-kořen-přípona Zatoulaná zvířátka )násobení a dělení) Moje vlast
Stavba slova Násobky (ano, ne)
Párové souhlásky Násobilka na rychlost
Stavba slova
Tvrdé a měkké souhlásky
Párové souhlásky –  všechno

 

Back To Top