Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice:  Nauka o slově – procvičování. Obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po B. Uč. str. 30, 31.
 • Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, Čítanka str. 36-42.
 • Psaní: Opis a přepis, odstraňování nedostatků ve znacích písma. Písanka str. 16.

Anglický jazyk

 • Colours

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru násobilky do 100, PS 6. díl str. 62-64, 8-15.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem
 • G: Polopřímky opačné.

Prvouka

 • Česká republika, poloha, kraje ČR, procvičování učiva.
 • PS str. 16 -19
 • Já a můj svět – str. 13

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce – obec

Výtvarná výchova

 • Jednoduché kartonážní práce – obec

Hudební výchova

 • Nácvik písně Hezky je na světě, hra na ozvučné trubice.
 • Procvičování a zápis not do notové osnovy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. 10. – další lekce plaveckého výcviku, prosím o včasný příchod do školy.  Odjezd v 7:25!
 • Doporučuji pravidelně číst knihu – příprava na prezentaci .

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Kořen slova Násobilka Naše země – video Česká hymna
Předpona-kořen-přípona Procvičuj násobilku Kraje ČR Státní hymna – video
Stavba slova Zatoulaná zvířátka (násobení a dělení) Mapa ČR Hymna – test
VS po B Násobky (ano, ne) Státní symboly Státní hymna
Přiřaď správně  Násobilka na rychlost Kvíz
Slova příbuzná + bez přechodu 10 Moje vlast
– bez přechodu
+ s přechodem 10

 

 

Back To Top