Týdennní plán od 14. 3. do 18. 3. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Slovní druhy
 • Slovesa, opakování
 • Učebnice str. 96, 97

Čtení a psaní

 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Čítanka str. 17, 18, 19
 • Písanka str. 11, 12, 13

Anglický jazyk

 • Použití jednoduchých vět s IS a ARE

Matematika

 • Opakování násobků 6,7, 8 a 9
 • Násobení a dělení do 100
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Pyramidy
 • Kruh

Prvouka

 • Malý testík z učiva – houby
 • Společné znaky rostlin – opakování
 • Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
 • Léčivé, jedovaté a zákonem chráněné rostliny
 • Učebnice str. 40, 41
 • PS str. 46, 47

Pracovní činnosti

 • Chobotnice z PET lahve

Výtvarná výchova

 • Pozdravy

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti – házení a chytání míče

Doplňující informace pro rodiče

Příští týden bych chtěla jet s dětmi bruslit, proto Vás prosím, nachystejte dětem brusle a přilby.

Některé děti neumí vyjmenovat násobky, prosím, trénujte.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top