Týdenní plány od 11. do 15. října

Český jazyk

 • pořadí vět, slova, slabiky
 • dělení slov
 • str. 26-30

Čtení

 • dramatizace pohádky, rytmizace říkadel
 • naučení básně
 • str. 31-35

Psaní

 • malá písmena, slova
 • str. 12-14

Matematika

 • odčítání do 20 s přechodem desítky
 • jednoduché písemné sčítání
 • slovní úlohy
 • str. 19-21

Prvouka

 • stromy, keře
 • lesní plody, houby – 1. pomoc při požití
 • str. 10-12

Pracovní vyučování

 • překládání, skládání

Výtvarná výchova

 • kresba uhlem, rudkou – strom, keř

Hudební výchova

 • doprovody písní na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte denně odčítání s přechodem desítky, trénujte na fólii. Ve středu jedeme plavat, pošlete děti včas.

Back To Top