Týdenní plán od 4. do 8. října

Český jazyk

 • druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • znaménka za větou
 • str. 21-25

Čtení

 • užívání správného slovního přízvuku
 • orientace v textu
 • str. 27-30

Psaní

 • velká tiskací písmena
 • str. 10-12

Matematika

 • odčítání s přechodem desítky v oboru do 20
 • rovné čáry
 • slovní úlohy
 • str. 15-18

Prvouka

 • listnaté a jehličnaté stromy
 • vycházka
 • str. 8-9

Pracovní vyučování

 • vlastnosti materiálů

Výtvarná výchova

 • malba – řepa

Hudební výchova

 • poslech CD, hudební ukázky
 • nota celá

Tělesná výchova

 • švih paže – hod míčkem z místa

 

Doplňující informace pro rodiče

Děti potřebují pravítko a ostrouhanou tužku č. 3 na rýsování.

Back To Top