Týdenní plán práce od 18. 3. do 22. 3.

 • 4. A
 • 885× přečteno

Český jazyk

 • Slovesa, jednoduché a složené tvary
 • Opakování pravidelných jevů u podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Slohová cvičení, bohatost vyjadřování
 • Četba ukázek z čítanky, čtení s porozuměním
 • Návštěva školní knihovny

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Opakování –  pís. násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • Ge – obsah čtverce

Vlastivěda

 • Počátky českého státu
 • Přemyslovci – Bořivoj a Ludmila

Přírodověda

 • Ekosystém park
 • Ptáci, obojživelníci, savci

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu, druhy látek

Výtvarná výchova

 • Stavby z historie

Hudební výchova

 • Opakování písní a not

Tělesná výchova

 • Shyb, svis na hrazdě
 • Míčové hry

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí s PC
 • E-mail s přílohou

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 22. 3. končí vyučování po čtvrté vyučovací hodině / 11. 25 /.

 

 

Jana Ulmová, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top