Týdenní plán práce od 12. 4. do 16. 4. 2010

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě.
 • Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek.
 • Opakování probraného učiva.
 • Učebnice str. 90 až 92.

Čtení

 • Učíme se hodnotit činy hrdinů, jejich postoje, city.
 • Čítanka str. 13 až 22.

Psaní

 • Psaní malých a velkých písmen abecedy.
 • Písanka str. 27, 28.

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 100.
 • Násobení a dělení 2.
 • Násobky 3.
 • Strany a vrcholy geometrických tvarů.
 • Pracovní sešit str. 20, 21.

Prvouka

 • Ptáci – stavba těla.
 • Hospodářská zvířata.
 • Učebnice str. 48, 49.
 • PS str. 38.

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty, modelování složitějších tvarů.

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti.

Hudební výchova

 • Hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Pravidla pohybových her.

Doplňující informace pro rodiče

Dětem zapíšu do žákovských knížek známky za 3. čtvrtletí školního roku 2009/ 2010, prosím podepište.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top