Týdenní plán od 9. do 13. června 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Slovní druhy
 • Abeceda
 • Vlastní jména
 • Sloh: vypravování – školní výlet
 • Uč. str. 90-91, uč. doma str. 112

Čtení

 • Orientace v textu, vyhledávání informací z textu
 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Čítanka str. 90-94

Psaní

 • Opakování, X, L
 • Písanka str. 21-23

Matematika

 • Násobení číslem 5
 • Násobení a dělení čísly 0-4
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: souhrnné opakování
 • PS str. 30-32

Prvouka

 • Léto
 • Uč. str. 58-59, PS str. 68

Pracovní vyučování

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Kresba – náš výlet

Hudební výchova

 • Nácvik písně O prázdninách

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 • 10. 6. – školní výlet. Sraz v 7.00 ve školní družině (odchod s p. vych. Honajzerovou) nebo v 7.10 na vlakovém nádraží. Návrat v 15. 18 na vlakové nádraží v Městě Albrechticích. Prosím, přijďte si pro děti osobně. Děti, pro které si rodiče nepřijdou, zavedu do školní družiny.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Co už umíme Doplň tabulku Opakování
  Násobení a dělení 0-4  
  Zachraňte Šípkovou Růženku  
  Násobky 5  
  Násobení 5  
  Procvičuj násobení 5  

 Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top