Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Procvičování probraného učiva
 • Pozdrav z prázdnin, adresa
 • Diktát

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním
 • Společná četba
 • Dramatizace

Psaní

 • Přepis a opis krátkých textů

Matematika

 • Násobení a dělení 4
 • Procvičování učiva
 • Slovní úlohy
 • G – strany a vrcholy geometrických tvarů

Prvouka

 • Pozorování rostlin a živočichů v okolí
 • Opakování

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba do soutěže

Hudební výchova

 • Tancovali vrabci – doprovod
 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Rychlý běh
 • Hod do dálky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do výuky.
 2. Doplňte cvičební úbory pro tělocvik venku.
 3. Využívejte odkazy na plánu k procvičování učiva.
 4. Vybírám peníze na školní výlet – 500 Kč.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Párové souhl. Mezi broučky Opakování – jaro Výlet
Doplň Násobení 2, 3, 4 Poznáš květiny?  
Co je správně? Dělíme 4 Hospodářská zvířata Rovnátka
Mlsné žabky Násobení a dělení 4    
Křížovka      
       
Back To Top