Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Výtah

Anglický jazyk

 • Genitives with´s or´

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Vzájemná poloha 2 kružnic

Vlastivěda

 • Západní Čechy
 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Pracovní činnosti

 • Sázení stromků

Výtvarná výchova

 • Malování kulis a masek

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

obvody slovní druhy
Back To Top