Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

 

Český jazyk

 • Spojovací výrazy mezi větami
 • Větné členy

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • Present continuous

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy s využitím desetinných čísel
 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Vylučovací soustava

Pracovní činnosti

 • Dokončení masek

Výtvarná výchova

 • Sochařství

Hudební výchova

 • Poslech

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, start nízký, polovysoký

Doplňující informace pro rodiče

Pokud bude tento týden pěkné počasí, proběhne focení – den upřesním na el-ce.

                                          Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

desetinná čísla   shoda
Back To Top