Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Český jazyk

 • Větné členy.
 • Shoda přísudku s podmětem.

Český jazyk – sloh

 • Výtah.

Anglický jazyk

 • Genitives with´s or´.

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.
 • Slovní úlohy s desetinnými čísly.
 • G: vzájemná poloha 2 kružnic.

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina.

Přírodověda

 • Smyslová soustava.

Pracovní činnosti

 • Sázení stromků.

Výtvarná výchova

 • Sochařství.

Hudební výchova

 • Opakování písní.
 • Melodické, rytmické, dynamické a harmonické změny.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pomůcky – kružítka, mapy.
 • Ve čtvrtek 12. 5. půjdeme s lesními pedagogy do přírody. Podrobnosti napíši na ELKU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Přírodověda

Vlastivěda

Smysly Českomoravská vrchovina
Kvíz Kvíz
Back To Top