Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Český jazyk

 • Spojovací výrazy mezi větami.
 • Shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných a přídavných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Čtení praktické a věcné, výpisky.

Anglický jazyk

 • Look at the map, label these things.

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100.
 • G: jednotky obsahu, vzájemná poloha 2 kružnic.

Vlastivěda

 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Vylučovací soustava.

Pracovní činnosti

 • Základy pro tvorbu herbáře.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Zvukomalba.
 • Hastrmane, tatrmane.

Tělesná výchova

 • Atletika – běh ( nízký a polovysoký start).

Doplňující informace pro rodiče

 • Proveďte s dětmi kontrolu pomůcek, hlavně do geometrie – kružítka.
 • V pátek 6. 5. 2016 mají děti ředitelské volno.
 • 17. 5. 2016 se fotíme.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Obvody Větné vzorce Kvíz Jižní Čechy
Jednotky délky Větný celek Močová soustava Co je na obrázku
Back To Top