Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Český jazyk

 • Druhy vět.
 • Větné členy.

Český jazyk – sloh

 • Výtah.

Anglický jazyk

 • Present continuous.

Matematika

 • Závislá a nezávislá proměnná.
 • G: tělesa, vzájemná poloha 2 kružnic.

Vlastivěda

 • Severní Morava.

Přírodověda

 • Rozmnožovací soustava.

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti a bezpečnost při používání kuchyňských přístrojů.

Výtvarná výchova

 • Sochařství – socha, plastika, sousoší.

Hudební výchova

 • Slovní vyjádření znějící hudby.

Tělesná výchova

 • Atletika – hod kriketovým míčkem.
 • Závodivé a míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrola pomůcek – kružítka, tužky, gumy, lepidlo, pastelky.
 • V úterý 17. 5. se fotíme.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Shoda Tělesa Křížovka Kvíz
Přídav. jména Desetin. č. Rozmnož. soustava Křížovka
Back To Top