Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky – d-t, ď-ť, h-ch
 • Slova spisovná a nespisovná
 • Opakování slovních druhů (podstatná j., slovesa, předložky)

Čtení

 • Čtení z Čítanek, poslech četby (učitelka, CD)

Psaní

 • Opis, přepis v Písance
 • Adresa, pozdrav z prázdnin

Matematika

 • Dělení číslem 4, slovní úlohy
 • Geometrie – strany a vrcholy geom. tvarů

Prvouka

 • Přírodní společenství – rybník, louka, les (rostliny, živočichové)
 • Významné dny v kalendáři
 • Mykologie, ornitologie (houby, ptactvo)

Pracovní vyučování

 • Kombinování materiálů (vlna, látka, kartoun, drát, vata)
 • Postavička

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel, dynamika
 • Nácvik nové písničky

Tělesná výchova

 • Rychlý běh ve dvojicích s překonáváním překážek
 • Přetahy ve skupinkách i dvojicích

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o procvičování násobilky – 2, 3, 4
 2. V úterý dne 17. 5. proběhne focení žáků.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Matematika Český jazyk Prvouka
Počítej s Aladinem Křížovka Poznáš tato zvířata?
Dělení 4 Párové h-ch Skládej puzzle

Text

Back To Top