Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

 

Český jazyk

 • Číslovky a příslovce
 • Ohebné slovní druhy – opak. o podstat. jménech a slovesech
 • Hlasité čtení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným
 • Dělení mimo obor násobilky
 • Geo – trojúhelník

Prvouka

 • Lidský vývoj
 • Stavba těla, lidské orgány

Pracovní činnosti

 • Návštěva sběrného dvora – třídění odpadu ve městě a kompostárna

Výtvarná výchova

 • Portrét kamaráda

Hudební výchova

 • Písně o zvířatech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, šplh, různé druhy startu, míčové hry, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

6. května – ředitelské volno

Nezapomeňte na školní výlet – 8.6. vybíráme 350 Kč – ještě nemají všichni zaplaceno!

17. 5. fotografování třídy, náhradní termín 19. 5.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka 
Násobilka Zájmena Opakuj 
Procvičuj Číslovky Znáš je
Počítej Zahrej si Naše tělo 
Back To Top