Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

 

Český jazyk

  • Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky
  • Určování podstat. jmen a sloves

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
  • Geo – úsečky – přenášení, střed

Prvouka

  • Živočichové – obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

  • Korálky

Výtvarná výchova

  • Portrét

Hudební výchova

  • nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Posilování celého těla, cvičení na žebřinách, šplh, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

6.5. ředitelské volno, ŠD v provozu

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika    Počítání 
Jazyk český Opakuj 
Prvouka Ptáci
Back To Top