Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů
 • Vyjmenovaná slova

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Slovní úlohy se zápisem
 • Trojúhelník

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Zdravá strava

Pracovní činnosti

 • Příprava chutné a zdravé svačiny

Výtvarná výchova

 • Malba podle skutečnosti

Hudební výchova

 • Píseň ze zpěvníku, procvičování rytmu, poslech

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – skok z místa, hod míčkem, běh na čas 60 m, přeskoky švihadla na čas

Doplňující informace pro rodiče

Fotografování třídy bude 19. května.

Neustále je třeba se připravovat na vyučování, nosit pomůcky do hodin Geo atd.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český  Matematika  Prvouka 
Slovní druhy Dělení mimo násobilku  Člověk
Opakuj Trojúhelník Ústrojí člověka 
Back To Top