Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména a předložky – procvičování.
 • Slovesa.

Čtení

 • Výstavka oblíbených knih, plynulé čtení s přednesem.

Psaní

 • Psaní číslic a písmen, diktát slov a vět.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy s přechodem přes desítku.
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku.
 • Rýsování přímek, úseček, označování bodů.

Prvouka

 • Lidé a čas  – shrnutí.
 • Jaro – proměny v přírodě.

Pracovní vyučování

 • Dekorace do oken – stříhání.

Výtvarná výchova

 • Hry s linií křížení čar.

Hudební výchova

 • Indián.
 • Houslový klíč, noty.

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadfly.
 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 10.3. přijedou do třídy pracovníci SVP Krnov.
 • Překontrolujte pomůcky – tabulky, fixy, tužky, pera, gumy, nůžky a lepidla.
 • Denně čtěte a procvičujte sčítání a odčítání s přechodem do 100.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Slovesa Počítání do 100 Jaro
Slovní druhy Písemné odčítání Jarní květiny
Back To Top