Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

 

Český jazyk

 • Přídavná jména měkká a tvrdá
 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Čtení – příprava referátů, recitace

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • téma učiva: School
 • Questions Do, Does

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání
 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání
 • Geo – vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Evropské státy a města
 • Orientace na mapě
 • Opakování – moře, oceány, ostrovy a poloostrovy, pohoří a řeky Evropy

Přírodověda

 • Třídění organismů
 • Principy třídění rostlin

Pracovní činnosti

 • Krmítka

Výtvarná výchova

 • Písmo

Hudební výchova

 • Hudební nástroje, takt 4/4

Tělesná výchova

 • Gymnastika, sportovní hry, taneční kroky

Doplňující informace pro rodiče

Do vlastivědy nezapomenout na výpisky (zadáno na Elce)

Cvičební úbor, zkontrolovat pouzdra – hlavně pomůcky do geometrie.

Do Pv přinést dvě plastové láhve.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Desetinná čísla
Jazyk český Přídavná jména
Vlastivěda Státy Evropy
Přírodověda Rostliny

 

Back To Top