Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11

Český jazyk

 • Předpony s, z, vz
 • Slova s mě, mně
 • Čtenářská dílna

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 •  To be, short form          

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky
 • Kruh, kružnice

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí
 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Slunce, souhvězdí, galaxie
 • Sluneční soustava, planety

Pracovní činnosti

 • Sestavování pohyblivých modelů ze stavebnic

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Dynamika, postřeh
 • Nácvik tance na vystoupení

Doplňující informace pro rodiče

19. 11. proběhnou informativní třídní schůzky od 15,30 do 17,30 hod.                                         

matematika

český jazyk

římské číslice předpony s, z, vz

Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top