Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie u sloves

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Prepositions in, on at

Matematika

 • Zlomky
 • Výpočty procentové části
 • Souřadnice bodů

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Střídání dne a noci

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

           Řešení barecných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

19. 11. – Třídní schůzky od 15, 30 do 17, 30 hod.

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

zlomky slovní druhy
Back To Top