Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P, S + odkazy
 • Opakování a procvičování učiva
 • Slovní druhy, stavba slova + odkazy
 • str. 36-40, PS str. 19, 21

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby str. 33
 • LV – hádanky, četba vlastní knihy

Anglický jazyk

 • Viz edupage

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 + odkazy
 • Opakování písemného dělení a násobení
 • G – rýsování rovnoběžek + odkaz
 • str. 36-39

Vlastivěda

 • Obce a města okolí

Přírodověda

 • Příroda živá – houby + odkazy
 • str. 11-13

Informatika

 • Informace a komunikační zdroj (Edupage, Teams)

Pracovní činnosti

 • Úklid pokojíčku, pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Takty a taktování 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Posilování a protahování těla – dle možností doma

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Jiné
Stavba slova +, – do 10 000 1 Houby  M. Al-ce z výšky Mozkovna
Slovní druhy 1 Procvičuj +, – Poznej houby Přilehlé obce sv. Martin – čti
Slovní druhy 2 Rovnoběžky – video Test Zpíváme – sv. Martin
VS po P Rovnoběžky 2 Už Martin…
VS po S Únikovka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top