Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V + odkazy
 • Procvičování a opakování ostatních VS
 • Stavba slova – procvičování + odkazy
 • uč. str. 42-46, PS str. 23

Český jazyk – sloh

 • Popis věci, děje – str. 41
 • LV – vlastní četba, zápis obsahu knihy

Anglický jazyk

 • My shopping list
 • What´s the time?

Matematika

 • Zaokrouhlování + odkazy
 • Písemné +, – (odkazy)
 • str. 40-42
 • Geo – rýsování rovnoběžek – str. 44 + odkaz

Vlastivěda

 • CHKO, ochrana přírody + odkazy
 • str. 36-37, PS str. 24-24

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti a jejich dělení
 • Výtrusné rostliny + odkaz
 • str. 14

Informatika

 • Nevyučuje se – státní svátek

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Symetrické řešení dekorativní plochy

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl + odkazy

Tělesná výchova

 • Rozcvička dle jmen – viz Edupage

Doplňující informace pro rodiče

Opět prosím o včasné zasílání domácích úkolů a plnění školních povinností. Všichni ještě musíme vydržet.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  Jiné
Procvičuj stavbu Zaokrouhlování video Jeseníky video Rostliny – čti Vltava – poslech
Prezentace – stavba Zaokrouhluj CHKO v ČR Výtrusné rostliny Z Nového světa – poslech
Význam VS po V Písemné +, – Lašské tance – poslech
Doplň i/y po V Děl písemně
Předpony vy/vý Rovnoběžky (bodem)
Doplň předponu Geo – procvičuj

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top